Współfinansowanie usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW

W roku 2019 w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Morąg pomocy finansowej przy realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gmina Morąg wzięła udział w konkursie organizowanym przez WFOŚiGW w Olsztynie z powyższego zakresu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg”.

Wykonawca usługi został wyłoniony w zapytaniu ofertowym. Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą usługi prace zostały rozpoczęte po podpisaniu umowy, natomiast zakończone zostaną do końca listopada 2019 roku.

Koszt całkowity zadania: 17 588,88 zł

Koszt kwalifikowalny zadania: 17 588,88 zł

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW/NFOŚIGW: 14 950,54 zł

 W 2019 r. objęto unieszkodliwianiem i zabezpieczaniem pokryć dachowych zawierających wyroby zawierające azbest o łącznej masie 37,060 Mg.

Zgłoszone nieruchomości (16 szt.) stanowiły własność prywatną osób fizycznych (domy jednorodzinne i budynki gospodarcze, gospodarskie, etc.).

(UM Morąg)