Warmia i Mazury

Wspólne plany samorządu województwa i UWM

Umowę związaną ze współpracą dwóch instytucji podpisali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz prof. Jerzy Andrzej Przyborowski, rektor UWM.

Po raz pierwszy w historii województwa zostało zawarte porozumienie partnerstwa regionalnego, które polega na tworzeniu i rozwijaniu wspólnych przedsięwzięć i działań pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a samorządem województwa.

Nigdy wcześniej nie sformalizowano w naszym regionie takiej współpracy, a jej znaczenie i zakres są niezwykle szerokiemówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Obydwie strony deklarują zamiar współpracy w zakresie:
1)    udziału uniwersytetu w pracach wskazanych przez województwo: komitetach, forach, grupach roboczych, komisjach, zespołach (doradczych, opiniujących, opracowujących, monitorujących, ewaluacyjnych);
2)    uczestnictwa w składach jury konkursów;
3)    udziału uniwersytetu jako partnera we wdrażaniu wskazanych przez województwo programów;
4)    wzajemnego uczestnictwa w projektach realizowanych przez strony;
5)    członkostwa województwa w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów  w zakresie badań i innowacji (ERRIN);
6)    przygotowania Kontraktu Programowego na lata 2021-2027;
7)    monitorowania koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim;
8)    wzajemnego wsparcia w funkcjonowaniu Akademii Biznesu UWM;
9)    wzajemnego wsparcia w zakresie rekrutacji i promocji prowadzonych działań przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii uniwersytetu;
10)     wspólnej organizacji konferencji, spotkań i wydarzeń;
11)     funkcjonowania w województwie warmińsko-mazurskim Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
12)     tworzenia różnego rodzaju raportów, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących województwa warmińsko-mazurskiego;
13)     organizacji wolontariatów, praktyk studenckich i staży;
14)     prowadzenia dla studentów lekcji o funduszach europejskich;
15)     służby zdrowia w kontekście realizacji zadań obronnych;
16)     wzajemnej promocji działań;
17)     rozwoju innych form współpracy.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i może być uzupełniane, zmieniane lub rozwiązane w każdym czasie.

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!