Warmia i Mazury

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – konsultacje

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2027.”

Wieloletni program współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanymi w dalszej części dokumentu „organizacjami pozarządowymi”) jest opracowany na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jest to drugi wieloletni program współpracy. Pierwszy obowiązywał w latach 2016-2021 i był odpowiedzią na potrzebę spojrzenia i zaplanowania współpracy samorządu województwa z partnerami społecznymi w perspektywie wieloletniej oraz stworzenia strategii współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi w kierunku wzmocnienia sektora obywatelskiego regionu.

Okres realizacji drugiego programu to lata 2022-2027, a więc czas, kiedy w regionie będzie wdrażany kolejny już regionalny program województwa warmińsko-mazurskiego, którego realizacja w latach 2021-2027 dofinansowywana będzie ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja programu ma przyczynić się do wzmocnienia kapitału społecznego regionu, którego ważnym elementem są organizacje pozarządowe oraz osoby i grupy nieformalne zaangażowane w sprawy pożytku publicznego, w tym w realizację usług publicznych.

Samorząd województwa współpracuje z organizacjami pozarządowymi w następujących obszarach:
OBSZAR I: Włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych.
OBSZAR II: Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.
OBSZAR III: Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności.

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie (na 31 grudnia 2020 roku) w regionie zarejestrowanych było ogółem 5180 stowarzyszeń i organizacji społecznych i 763 fundacji – łącznie 5943 podmiotów.

Włączając do powyższej liczby kościół katolicki (642), inne kościoły i związki wyznaniowe (105) oraz koła gospodyń wiejskich (349), to podmiotów społecznych w regionie, zarejestrowanych, jest ok. 7039. Należy przy tym podkreślić różną aktywność organizacji. Szacuje się, że aktywnych jest ok. 60-70% podmiotów zarejestrowanych, przy czym należy wziąć pod uwagę, że okres pandemii spowodował znaczne ograniczenie działalności wielu z nich.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 28 września – 28 października 2021 roku do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

DO POBRANIA:
– Projekt „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2027″
Formularz zgłaszania opinii i uwag
Zaproszenie do konsultacji

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!