Warmia i Mazury

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku

Samorząd województwa zaprasza do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Celem współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi jest silny kapitał społeczny przejawiający się coraz większym współdziałaniem różnych podmiotów: społecznych, publicznych i prywatnych w realizacji zadań publicznych poprzez coraz efektywniejszą, opartą o przyjęte zasady, rozwijającą się współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie, na dzień 31 grudnia 2020 r. w regionie zarejestrowanych było ogółem 5180 stowarzyszeń i organizacji społecznych i 763 fundacji – łącznie 5943 podmiotów. Włączając do powyższej liczby kościół katolicki (642), inne kościoły i związki wyznaniowe (105) oraz koła gospodyń wiejskich (349) – podmiotów społecznych w regionie, zarejestrowanych, jest ok. 7039. Należy przy tym podkreślić różną aktywność organizacji. Szacuje się, że aktywnych jest ok. 60-70% zarejestrowanych organizacji.

Uwagi należy zgłaszać do 17 października 2021 roku do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

DO POBRANIA:
Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Formularz zgłaszania opinii i uwag

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!