Wybory ławników na kadencję 2020-2024 – zgłoszenia

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu poinformował Radę Miejską w Morągu, że Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu uchwałą z dnia 6 maja 2019 r. ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2024 przez Radę Miejską w Morągu do:

Sądu Rejonowego w Ostródzie  – 4 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach prawa pracy.

Zgłoszenia należy kierować do Rady Miejskiej w Morągu i składać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg lub za pośrednictwem poczty na ww. adres Urzędu Miejskiego w Morągu (decyduje data nadania zgłoszenia).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

jest nieskazitelnego charakteru,

ukończył 30 lat,

jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarcza lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

nie przekroczył 70 lat,

jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,

duchowni,

żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

funkcjonariusze Służby Więziennej,

radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

Kadencja ławników trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych –  kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

prezesi właściwych sądów (tylko spośród ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji),

stowarzyszenia,

inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz

co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia , stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia). Karta zgłoszenia kandydata na ławnika umożliwia uzyskanie jednolitych, wszechstronnych informacji o kandydacie przez wszystkie organy weryfikujące zgłoszenia. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są również wykorzystywane przez administrację sądu.

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:

Część A – wypełniania jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt. 4 usp),

Część B – wypełniana jest przez kandydata – obejmuje dane personalne i  teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również do orzekania w którym sadzie jest proponowany oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych),

Część C – wypełniania jest przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej. Prezes sądu zgłaszający kandydata wypełnia w tej części tylko rubrykę nr 1.
Zgodnie z art. 162 § 2 usp do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydat, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162 § 3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art.162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 2 usp).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art.162 § 5 usp).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie ( art. 162 § 7 i § 8 usp).

Karta zgłoszenia (RTF, 102.9 KiB)

Lista osób popierających kandydata (DOC, 63 KiB)

Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (DOC, 30 KiB)

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (DOC, 29 KiB)

(UM Morąg)