Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% w 2019 roku

Na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dostępny jest wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku został opublikowany na stronie www.niw.gov.pl  zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

Wykaz ten zawiera organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, które:

posiadają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2018 roku,

w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji
o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,

w terminie zamieściły w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego na stronie www.niw.gov.pl roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2059), w dniu 5 grudnia 2018 roku przekazało dane dotyczące 9 947 organizacji, które spełniają dwie pierwsze przesłanki wskazane powyżej. Z informacji pochodzących z internetowej bazy sprawozdań wynika, że spośród tych organizacji 8 417 terminowo zamieściło swoje sprawozdania, tj. do 16 lipca 2018 roku albo do 30 listopada 2018 roku – jeśli ich rok obrotowy nie był taki sam jak kalendarzowy. Natomiast 401 organizacji otrzymało status organizacji pożytku publicznego w 2018 roku (do 30 listopada 2018 roku) i w związku z tym nie były zobowiązane do zamieszczenia sprawozdań za 2017 rok w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. W ww. wykazie zostały uwzględnione również 39 organizacje, które wykazały, że zamieszczenie sprawozdań za 2017 rok po terminie nastąpiło z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.

Ostatecznie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku zawiera 8 857 organizacji.

Organizację uprawnioną do otrzymywania środków z 1% podatku można wyszukać w otwartym pliku za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawi się wtedy okno, w którym należy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji i nacisnąć klawisz „Znajdź następny”. Gdy za pierwszym razem funkcja wyszukiwania nie znajdzie danej organizacji, należy ponowić wyszukiwanie klawiszem „Znajdź następny”, ponieważ możliwe jest, aby część numeru KRS lub część nazwy powtarzała się w przypadku innych organizacji.

Dokument jest dostępny na stronie NIW pod linkiem: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

(rowop)