Wymagania dotyczące świeżych owoców, warzyw i ziemniaków

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w związku ze sprawowanym nadzorem nad jakością handlową owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu, udostępnia wymagania dotyczące jakości handlowej świeżych owoców, warzyw i ziemniaków.

Świeże owoce i warzywa objęte szczegółową normą handlową

a) do owoców i warzyw objętych szczegółową normą handlową, których uprawa jest możliwa na terytorium Polski zaliczają się jabłka, owoce cytrusowe, kiwi, brzoskwinie, nektaryny, gruszki, truskawki, winogrona stołowe, sałata, endywia, papryka słodka, pomidory.
b) w miejscu sprzedaży wymagane są następujące informacje o produkcie:
– nazwa odmiany lub typu handlowego – w zależności od wymagań zawartych w normach szczegółowych. Podajemy obowiązkowo w przypadku jabłek, gruszek pomarańczy, mandarynek i winogron,
– klasę jakości – w zależności od wymagań zawartych w normach szczegółowych, jabłka, owoce cytrusowe, kiwi, gruszki, brzoskwinie, nektaryny, truskawki, winogrona stołowe, papryka słodka i pomidory posiadają następujące klasy jakości: ekstra, I i II,
sałata, endywia posiadają następujące klasy jakości: I i II,
– kraj pochodzenia produktu: np. „Polska”,
– dane identyfikacyjne producenta.
c) jeśli produkty sprzedawane są w opakowaniach ww. informacje powinny zostać uzupełnione o następujące dane:
– nazwa produktu,
– wielkość – w zależności od wymagań zawartych w normach szczegółowych,
– w przypadku kiwi, brzoskwiń i nektarynek w stosownych przypadkach barwa miąższu,
– w przypadku pomidorów wiśniowych/koktajlowych zarówno na gałązkach jak i pojedynczych podajemy określenia „pomidory” lub „pomidory na gałązkach” wraz z typem handlowym np. „pomidory koktajlowe na gałązkach”,
– masa netto lub liczba sztuk w opakowaniu,
– dane identyfikacyjne pakującego.

Świeże owoce i warzywa objęte ogólną normą handlową
a) ogólną normą handlową objęte są pozostałe warzywa i owoce nie wymienione powyżej
b) w miejscu sprzedaży wymagane są następujące informacje o produkcie:
– dane identyfikacyjne producenta,
– kraj pochodzenia produktu: np. „Polska”,
c) jeśli produkty sprzedawane są w opakowaniach ww. informacje powinny zostać uzupełnione o:
– rodzaj produktu – nazwa, jeśli zawartość nie jest widoczna z zewnątrz,
– masa netto lub liczba sztuk w opakowaniu,
– dane identyfikacyjne pakującego.

Ziemniaki
a) oznakowanie ziemniaków powinno zawierać następujące informacje
– rodzaj produktu – nazwa tj.: „ziemniaki wczesne” / „młode” – zebrane na początku zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości o skórce łuszczącej, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu lub „ziemniaki jadalne” – zebrane po osiągnięciu pełnej dojrzałości o skórce skorkowaciałej.
– dane identyfikacyjne producenta / wprowadzającego – imię nazwisko / nazwa firmy oraz adres,
– kraj pochodzenia produktu: np. nazwa kraju – Polska, kraje UE, spoza UE, wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia – Polska, kraje spoza UE
b) w przypadku bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki oznakowanie dodatkowo powinno zawierać numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa podmiotu, który je wprowadza do obrotu.

Wspomniany numer umieszcza się:
– w przypadku produktów pakowanych – na opakowaniu,
– w przypadku produktów nieopakowanych – na przewożących je środkach transportu lub w dokumentach towarzyszących, jeśli informacje w nich zawarte umożliwiają identyfikację środka transportu.
a) jeśli produkty sprzedawane są w opakowaniach ww. informacje powinny zostać uzupełnione o:
– warunki przechowywania produktu (jeśli produkt wymaga szczególnego przechowywania),
– ilość netto żywności poprzedzona wyrażeniem „masa netto” lub „zawartość netto” – podając masę netto nie uwzględnia się tolerancji ±

Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania
a) nazwa żywności oraz masa netto muszą znajdować się w jednym polu widzenia,
b)informacje dotyczące żywności podaje się w sposób zapewniający wyraźną czytelność z użyciem znaków o rozmiarze czcionki, których wysokość małej litery „x” wynosi co najmniej 1,2 mm.
c)informacje na temat żywności muszą być dobrze widoczne, wyraźnie czytelne, nieusuwalne umieszczone na jednej stronie opakowania
d) informacje na temat żywności nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane jakimikolwiek innymi nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem
e) masa netto umieszczona na opakowaniu
– może być poprzedzona wyrażeniem „masa netto”, „zawartość netto”
– podaje się w jednostkach masy tj. gramach (g) lub kilogramach (kg)
– podając masę netto nie uwzględnia się tolerancji ±
f) Informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd.

Dobrowolne informacje na temat żywności, które można umieścić w oznakowaniu,
a) nie mogą one wprowadzać konsumenta w błąd, być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta,
b) muszą być poparte dowodami,
c) nie mogą być prezentowane ze szkodą dla przestrzeni dostępnej do prezentowania informacji obowiązkowych,

Przykłady dobrowolnych informacji stosowanych w przypadku świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków:
– nazwa odmiany,
– wielkość,
– „Produkt polski”” może być stosowana wyłącznie w przypadku świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków uprawianych w Polsce. W oznakowaniu artykułu rolno-spożywczego informację „Produkt polski” można zamieszczać w formie ściśle określonego znaku graficznego zawierającego tę informację.

Wymagania dotyczące jakości świeżych owoców i warzyw
– owoce i warzywa objęte normą ogólną i szczegółowymi normami handlowymi muszą spełniać wymagania jakościowe zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw
– ziemniaki wczesne / młode lub ziemniaki jadalne muszą spełniać wymagania jakościowe zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

(wwim)