Wyniki oceny formalnej ofert – kolejne trzy obszary zadań

Na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ukazały się wyniki oceny formalnej ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert Samorządu Województwa na realizację zadań w 2019 roku. Dotyczą ofert z zakresu pomocy społecznej, ekologii oraz promocji zdrowia. Wśród organizacji, które otrzymały wsparcie są z Morąga.

Rozstrzygnięcia pochodzą z 4 i 5 lutego 2019 roku i dotyczą trzech kolejnych zakresów zadań, a mianowicie:

1) pomocy społecznej – w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 26 ofert, dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych i zostały odrzucone bez możliwości uzupełnienia, pozostałe oferty skierowano do oceny merytorycznej;

2) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – wpłynęło 31 ofert, na etapie oceny formalnej odrzucono 3 oferty, ponadto 6 zostało skierowanych do uzupełnienia;

3) edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia publicznego – wpłynęło 48 ofert, w tym 10 ofert wymaga uzupełnienia pod względem poprawności formalnej.

Jednocześnie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego poinformował, że w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta w roku 2019 nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, znamy wyniki oceny formalnej w 12 spośród 14 obszarów zadań objętych konkursem. Pozostają dwa obszary, w których rozstrzygnięcia zapadną wkrótce. Są to: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości (termin składania ofert upłynął 31 stycznia 2019 r.) oraz program wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (termin składania ofert do 8 lutego 2019 r.).

BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (link otwiera się w tym samym oknie).

(rowop)