WYNIKI OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

7 marca 2019 r. uczniowie Technikum w Zespole Szkół Licealnych w Morągu wzięli udział w szkolnym etapie OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI – Blok B – Wynalazczość.

Olimpiada ma charakter naukowo–techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań  proinnowacyjnych, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Naszą szkołę na etapie II – eliminacji okręgowych będą reprezentowali:

Sebastian Michalik – 3T,

Łukasz Wociór – 3T,

Jarosław Oziębło – 3T.

Gratuluję wszystkim uczestnikom, szczególnie zwycięzcom.

Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców przy Zespole Szkół Licealnych w Morągu.

(Krzysztof Staszan)