Warmia i Mazury

Wyzwania stawiane współczesnym wsiom

Zgłoszenia do drugiej edycji konkursu „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT” przyjmowane są do 15 lutego 2021 roku.

Idea smart villages (inteligentnych wsi) sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która powinna inspirować do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Ideą inicjatywy jest  identyfikacja wprowadzonych innowacji społecznych i cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego) oraz wizji i pomysłów wdrażania koncepcji smart villages w przyszłości, kontynuacja upowszechniania i promocji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz zaprezentowanie idei i faktów dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages.

Grupę docelową stanowią osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie konkursu.

Praca może mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami (w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami, infografiką lub filmem – w zależności od części, do której zgłaszana jest praca. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

W przypadku opisu pomysłu inicjatywy – w części IDEA – praca powinna zawierać:
a)      miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość);
b)      szacunkowy czas realizacji;
c)      zdjęcia poglądowe, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
d)      informacje – kto będzie inicjatorem realizacji inwestycji;
e)      szacowany koszt realizacji inwestycji;
f)       opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów i możliwości wdrożenia idei;
g)      informacje kto będzie beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk;
h)      uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages).

W przypadku opisu zrealizowanej inicjatywy – w części FAKT – praca powinna zawierać:
a)      miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość);
b)      lata realizacji;
c)      zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
d)      informacje – kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
e)      koszt realizacji inicjatywy z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
f)       opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów;
g)      informacje kto jest beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk;
h)      uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages)

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Partner KSOW) realizuje operację pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”, w ramach naboru 4/2020 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!