Wzmocnienie kapitału społecznego – przyjmowanie opinii

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Celem ogólnym współpracy z organizacjami pozarządowymi jest wzmocnienie kapitału społecznego w województwie warmińsko-mazurskim przejawiającego się coraz większym współdziałaniem różnych podmiotów: społecznych, publicznych i prywatnych w realizacji zadań publicznych.

Zadania oraz formy współpracy i wskaźniki realizacji celów zostały zawarte w trzech obszarach współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z modelem współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.:
– OBSZAR I: włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych,
– OBSZAR II: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych (zawarto wykaz zadań planowanych do zlecenia),
– OBSZAR III: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności.

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały szczegółowo opisane w programie współpracy na lata 2016-2021. Obowiązują one również podczas realizacji zadań w roku 2021. Są to: zasada pomocniczości, zasada suwerenności stron, zasada partnerstwa, zasada efektywności, zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 17 października 2020 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

DO POBRANIA:
– Projekt programu współpracy na 2021 rok
– Formularz zgłaszania opinii i uwag

(wwim)