XII Wojewódzki Konkurs Tańca Nowoczesnego

Morąski Dom Kultury zaprasza na XII Wojewódzki Konkurs Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Morąga 16.03.2019 r., godz. 10:00, hala sportowa przy SP nr 1 w Morągu, ul. Mickiewicza 25.

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do 01.03.2019 r.

Regulamin, Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania
REGULAMIN XII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TAŃCA NOWOCZESNEGO  O PUCHAR BURMISTRZA MORĄGA MORĄG 2019
ORGANIZATOR: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 40; e-mail: mdk.morag@o2.pl
TERMIN: 16.03.2019 r. (sobota), godzina 10.00
MIEJSCE: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu, ul. Mickiewicza 25
CELE IMPREZY:
• popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych
• rozwijanie talentów estradowych
• podkreślenie walorów wychowawczych pracy artystycznej w zespołach tanecznych
• wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami, choreografami i uczestnikami konkursu
• wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja miasta i gminy Morąg
KATEGORIE WIEKOWE:
• Debiuty we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych
(tancerze, którzy tańczą nie dłużej niż rok)
• do 8 lat
• od 8 do 11 lat
• od 12 do 15 lat
• od 15 lat
O przynależności uczestnika do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
O przynależności grupy do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości składu zespołu. Najstarsi tancerze w grupie mogą być starsi tylko o jeden rok od podanej w zgłoszeniu kategorii wiekowej. Członek jednego zespołu nie może być członkiem innego (rywalizującego) zespołu.
KATEGORIE TANECZNE:
W konkursie mogą uczestniczyć soliści (prezentacja układu: 1 minuta), duety (prezentacja układu: 2 minuty), mini formacje od 3 do 7 osób (prezentacja układu do 4 minut) i formacje od 8 do 24 osób (prezentacja układu do 6 minut) w następujących formach tanecznych tj. hip hop, disco dance, taniec współczesny i inne formy tańca.
NAGRODY, JURY:
Organizatorzy konkursu zapewniają wszystkim zespołom pamiątkowe dyplomy za udział.
Za zajęcie I, II i III miejsca oraz zdobycie wyróżnień przewidziane są puchary oraz medale dla solistów i duetów.
Jury przyzna również nagrodę GRAND PRIX niezależnie od kategorii.
Prezentacje oceniać będzie Jury w 3-osobowym składzie.
Kryteria oceny: oryginalność pomysłu, choreografia, technika i harmonia ruchu, ogólne wrażenie artystyczne, dobór muzyki pod kątem możliwości i wieku tancerek.
MUZYKA:
Każdy zespół zobowiązany jest dostarczyć do akustyka podkład muzyczny nagrany w postaci pojedynczych utworów dobrej jakości wg podanych wymagań: płyta CD lub nośnik pendrive.
Za nagranie utworu i jego jakość odpowiada instruktor. Nagranie należy dostarczyć do akustyka bezpośrednio przed występem danej grupy.
Zaleca się posiadanie nagrania zastępczego.
WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ INFORMACJE DODATKOWE:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2019 r. na adres Organizatora lub drogą elektroniczną: e-mailem oraz wniesienie wpisowego w wysokości 5,00 zł od osoby na konto Organizatora: Bank PKO BP SA nr rachunku: 46144010390000000004644689 z dopiskiem „XII WKTN wpisowe + nazwa zespołu + liczba uczestników”.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Beatą Cetkowską, tel. 795402057. W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim, tel. 502380650.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i oświetlenie.
Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne.
Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami konkursu. Każdy niepełnoletni uczestnik lub grupa przyjeżdża ze swoim opiekunem lub instruktorem. Każda grupa powinna posiadać opiekuna zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instruktorzy odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo w trakcie trwania konkursu oraz za ewentualne straty materialne.
Organizator zobowiązuje zespoły do dzielenia się garderobami z innymi grupami oraz przestrzegania zasad przebywania w garderobach (powinny tam przebywać tylko osoby z zespołu i opiekunowie). Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
Uczestnicy konkursu pod opieką instruktorów zobowiązani są do pozostawienia porządku w szatni po zakończonym występie.
Każdy przebywający na konkursie tanecznym ma obowiązek przestrzegać zaleceń organizatora, przepisów p/poż. i b.h.p.
Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej.
Organizator ustala kolejność prezentacji zespołów. Zmiana kategorii wiekowej i tanecznej oraz kolejności prezentacji w dniu imprezy nie będzie możliwa.
Każdy uczestnik musi posiadać dowód tożsamości potwierdzający wiek.
Uczestnictwo w konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć oraz nagrań przez organizatorów oraz media obsługujące imprezę.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

(MDK)