Warmia i Mazury

XIV Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), 30 kwietnia 2020 r. o godz. 1300 w sali nr 112 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 zwołana została XIV Sesja Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 

Porządek obrad zawiera:

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2019 rok.

Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2019.

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2019 roku.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w 2019 roku.

Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego.

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.

Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2019 roku.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Morąg darowizny udziału w nieruchomościach.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Ostródzie i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Sprawy różne.

Z uwagi na panującą pandemię, wywołaną koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostródzkiego, apeluję do wszystkich zainteresowanych do pozostania w domu i oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz profilu facebookowym powiatu ostródzkiego.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!