AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Zadania z rehabilitacji społecznej i zawodowej w powiecie

Radni Powiatu Ostródzkiego w uchwale zdecydowali o określeniu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pismem z dnia 02.04.2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował Starostę Ostródzkiego o wysokości środków przypadających według algorytmu w 2020 r. na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego.

Propozycje kwot na zadania zostały określone po oszacowaniu ich pilności i ilości wniosków wpływających na poszczególne z nich.

Podjęta uchwała umożliwi realizację zadań określonych przepisem art. 35a ustawy    z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).

Zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków z  państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczonych dla powiatu ostródzkiego na 2020 r.

 

LP

 

Wyszczególnienie

 

 

Kwota w zł.

1 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, art. 11
2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, art. 12a 75 000,00
3 Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną, art. 13
4 Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy art. 26
5 Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d
6 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy art. 26e

 

50 000,00
7 Refundacja wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia art. 26f
8 Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
9 Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art. 41
10 Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej art. 35a ust.1 pkt. 8 2 152 080,00
11 Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a 200 000,00
12 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt.7 lit. b 300 000,00
13 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. c 849 395,00
14 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych art.35a ust. 1 pkt. 7 lit. d. 420 000,00
15 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, art.36 ust.2 200 000,00
   

RAZEM

4 246 475,00

(red.)

error: Nie kopiuj!!!