Zadbajmy o zabytki na Warmii i Mazurach

Trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

Inicjatywa ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków.

Zgłoszenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Zgłoszenia można składać w kategoriach związanych z utrwaleniem wartości zabytkowej obiektu; rewaloryzacją przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); adaptacją obiektów zabytkowych; architekturą i budownictwem drewnianym; zabytkami techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne). Kategorią specjalną jest właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

Ogłoszenie listy nominowanych następuje w terminie do 31 marca roku, w którym odbywa się dana edycja Konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników, wraz z wręczeniem nagród, następuje podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, odbywających się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków.

Zgłoszenia wniosków konkursowych przyjmowane są do 8 lutego 2019 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn

(wwim)