Warmia i Mazury

Zagęszczanie sieci stacji meteorologicznych w regionie

Po raz pierwszy w historii samorząd województwa uruchamia dotacje na „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”.

Ideą konkursu jest zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Pozyskiwane z nich dane poza bieżącym wykorzystaniem lokalnym, będą stanowiły uzupełnienie krajowej sieci stacji meteorologicznych, które pracują w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej obsługiwanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Inicjatywa monitoringu obszarów szczególnie narażonych na suszę, jest bardzo ważna głównie z punktu widzenia prowadzenia działalności rolniczejprzyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Dane przesyłane z gmin i powiatów objętych obserwacją, pozwolą na rzetelną ocenę zagrożenia oraz merytoryczne wsparcie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, a co za tym idzie także starania się o ewentualne odszkodowania. Chcemy wspierać zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w naszym regionie, w którym niestety coraz częściej spotykamy się z lokalnymi niedoborami wody, związanymi głównie z globalnymi zmianami klimatycznymi.

Finansowe wsparcie jest skierowane do samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz powiatów (za wyjątkiem miast na prawach powiatu). Należy je przeznaczyć na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego. Dotacja wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Wnioski należy składać do 16 lipca 2021 roku. Składane zgłoszenie dotyczy zadania, którego zakończenie nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021 roku. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek na realizację jednej inicjatywy.

Rozstrzygnięcia zarządu województwa trafią następnie pod głosowanie radnych sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacji w sprawie „W-MMWSMSR 2021” udziela pracownik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Tomasz Balicki, tel. (89) 521 92 42, mail: t.balicki@warmia.mazury.pl

DO POBRANIA:

– Regulamin konkursu
– Załącznik nr 1 – Minimalne wymagania techniczne dla automatycznych stacji meteorologicznych przeznaczonych do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – ze stałym źródłem zasilania;
– Załącznik nr 2 – Minimalne wymagania techniczne dla automatycznych stacji meteorologicznych przeznaczonych do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – bez stałego źródła zasilania;
– Załącznik nr 3 – Kryteria postawienia stacji meteorologicznej;
– Załącznik nr 4 – Wzór zobowiązania się Beneficjenta do docelowego, bieżącego, nieograniczonego i nieodpłatnego przekazywania Województwu danych pozyskanych z automatycznej stacji meteorologicznej będącej przedmiotem pomocy finansowej;
– Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania się Beneficjenta do zawarcia umowy lub innej pisemnej deklaracji stron o współpracy w zakresie wspólnego wykorzystania automatycznej stacji meteorologicznej będącej przedmiotem pomocy finansowej, z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach przy ul. Czartoryskich 8;
– Załącznik nr 6 – Wzór sprawozdania końcowego z wykonania Zadania realizowanego w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Mechanizmu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”;
– Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia, że środki finansowe z których Beneficjent pokrył wkład własny nie pochodzą z innych środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
– Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o braku możliwości odzyskania przez Beneficjenta kosztów podatku VAT;
– Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia potwierdzającego wyliczenie całkowitej kwoty dodatkowych przychodów finansowych Beneficjenta, wygenerowanych przez środki pomocy finansowej, w czasie gdy były w dyspozycji Beneficjenta, a nie będących przedmiotem Umowy dotacji;
– Załącznik nr 10 – Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Mechanizmu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”;
– Załącznik nr 11 – Wzór tablicy informacyjnej;
– Załącznik nr 12 – Wzór karty oceny wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Mechanizmu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”;
– Załącznik nr 13 – Wytyczne oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Mechanizmu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”;
– Załącznik nr 14 – Minimalne wymagania wyposażenia ogródka meteorologicznego do celów szkolno-edukacyjnych;

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!