HALO MORĄGWarmia i Mazury

Zakończenie udzielania wsparcia ustawy o COVID-19

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie przypomina, iż zgodnie z art. 31zzn ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) wsparcie może być udzielane do 30 czerwca 2021 r., natomiast wnioski o powyższą pomoc mogą być składane wyłącznie do 10 czerwca 2021 r.

Mowa o wsparciu w postaci:
– dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb);
– dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc);
– niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) oraz dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda);
– dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze);
– dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze²)
Wsparcie udzielane w ramach art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze oraz art. 15zze² co do zasady zostało przewidziane na okres trzech miesięcy kalendarzowych, jednak z uwagi na kończący się okres realizacji tych instrumentów podmiot składający wniosek w miesiącu czerwcu może uzyskać dofinansowanie tylko za miesiąc czerwiec.
Zasady ubiegania się o środki oraz dokumenty do pobrania (wnioski i umowy) dostępne są na stronie:
Tarcza antykryzysowa COVID-19
W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o ww. wsparcie prześle wniosek za pośrednictwem urzędu pocztowego lub firmy kurierskiej, o zachowaniu terminu składania wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej.
Informacja dot. dotacji na pokrycie bieżących kosztów  prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro- i małych przedsiębiorców określonych branż
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie przypomina, że do 31.08.2021 r.  trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji do wysokości 5 000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów  prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro- i małych przedsiębiorców określonych branż (na podstawie rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ( Dz.U. poz. 371 z późn. zm.) oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!