Warmia i Mazury

Zakup Prospołeczny – przyjmowanie zgłoszeń

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur do uczestnictwa w procesie certyfikacji Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” funkcjonuje w Polsce już od 2010 roku. Jest to system certyfikacji  produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej, dzięki któremu organizacje społeczne zyskują możliwość budowania swojego pozytywnego wizerunku na lokalnym rynku.

„Zakup Prospołeczny” to  przede wszystkim doskonałe narzędzie promocyjne służące zarówno sprzedaży produktów, jak i usług, a także sposób na pozyskiwanie nowych klientów, partnerów oraz kontrahentów.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” to szczególnie cenne wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej działających na otwartym rynku, za ich społeczny wymiar, wynik finansowy, ale przede wszystkim nagroda za ich dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług i produktów.

Ma charakter non profit – podmioty ekonomii społecznej, ubiegające się o jego przyznanie, nie muszą wnosić jakichkolwiek opłat za udział w procesie certyfikacji czy późniejsze posługiwanie się znakiem.

Daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym podejmowanie ważnych społecznie decyzji. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o świadczoną jakość i konkurencyjność.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się zarówno fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, jak i inne podmioty  spełniające wymogi określone w zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca 2021 roku w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 10A.
Szczegółowe informacje  oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.es.warmia.mazury.pl/zakupy-spoleczne/zasady-przyznawania-znaku

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!