Zapadły pierwsze rozstrzygnięcia Samorządu Województwa ws. otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął pierwszą decyzję odnośnie przyznania organizacjom pozarządowym dotacji w trybie otwartego konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku. Rozstrzygnięcie dotyczy czterech rodzajów zadań w obszarze rozwoju kultury fizycznej, do których oferty były składane w terminie do 3 stycznia.

Dla przypomnienia, w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs dotyczy aż czternastu obszarów zadań publicznych, zaś łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje sięga prawie 4,5 mln zł.

Na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakładce „Organizacje pozarządowe -> Otwarte konkursy ofert -> Rozstrzygnięcia” zostały zamieszczone dokumenty dotyczące wyników oceny formalnej ofert dotyczących zadań z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ złożonych przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dwóch etapach – do 3 stycznia oraz 15 stycznia 2019 r. W etapie pierwszym, cztery organizacje złożyły łącznie 9 ofert, wszystkie spełniające wymogi formalne. Etap drugi cieszył się większym zainteresowaniem, ponieważ 43 organizacje złożyły łącznie 51 ofert, spośród których tylko połowa spełniła kryteria formalne, z czego 16 ofert zostało skierowanych od uzupełnienia, a 10 odrzucono na ocenie formalnej.

Jednocześnie zapadło rozstrzygnięcie Zarządu Województwa odnośnie przyznania dotacji dla ofert złożonych w pierwszym etapie naboru. Wszystkie dziewięć ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, otrzymało dofinansowanie z budżetu województwa w łącznej kwocie 1.750.000 zł.

Z wynikami można zapoznać się TUTAJ (link do BIP Urzędu – uwaga: strona otwiera się w tym samym oknie!).

Rozstrzygnięcia w innych obszarach konkursu nie są na ten moment znane. Na bieżąco będziemy Państwa informować o wszelkich nowościach.

(rowop)