Warmia i Mazury

Zapraszamy do konsultacji uchwał antysmogowych

Zarząd województwa, mając na względzie troskę o zdrowie mieszkańców i poprawę jakości życia,  przystąpił do opracowywania projektów uchwał antysmogowych.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a tym samym poprawę jakości powietrza, poprzez wymianę starych, nieefektywnych pieców oraz ograniczenie stosowania paliw stałych złej jakości.

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego w drodze uchwał może wprowadzić na terenie województwa ww. ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zapisy zawarte w tzw. uchwałach antysmogowych będą bezpośrednio dotyczyły mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Zanim jednak zostaną przyjęte takie regulacje, zarząd województwa przeprowadzi szerokie konsultacje aby wziąć pod uwagę opinie wszystkich zainteresowanych.

Liczymy na zaangażowanie i zapoznanie się z projektami tzw. uchwał antysmogowych podczas ustawowych konsultacji. Każdy ma prawo do zapoznania się z projektami oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie ww. dokumentów.

Na dokumentację przedmiotowej sprawy składają się:
1)    Projekt „uchwały antysmogowej“ dla obszarów miast – projekt uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2)    Projekt „uchwały antysmogowej“ dla terenów poza obszarami miast – projekt uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Projekty powyższych „uchwał antysmogowych“ udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/, w zakładce: Konsultacje społeczne, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedur i przebiegu konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag, opinii i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 21 stycznia 2022 roku włącznie.

Oprócz konsultacji społecznych niezwykle cenne są opinie innych organów, w związku z tym projekty tzw. uchwał antysmogowych będą również opiniować wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz starostowie z województwa warmińsko-mazurskiego.

Organem właściwym do rozpatrzenia składanych uwag i wniosków jest zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!