Zaproszenie do Komisji Konkursowej

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania reprezentantów do pracy w komisji konkursowej. Komisja będzie opiniować oferty złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wsparcia NGO w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zostanie powołana komisja konkursowa opiniująca oferty organizacji, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs. Tradycyjnie w pracach komisji biorą udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Zainteresowane organizacje zapraszamy do wskazania osób do pracy w wyżej wymienionej komisji na adres: op@warmia.mazury.pl w terminie do 19 kwietnia br.

Jednocześnie informujemy, że praca ta jest pracą społeczną, bez wynagrodzenia. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie na podstawie biletów. Posiedzenie odbędzie się jednego dnia – 8 lub 9 maja br. Osób do pracy w komisji nie mogą wskazywać organizacje, które złożyły ofertę konkursową, i jednocześnie członek komisji nie może być powiązany z organizacjami, które złożyły ofertę.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, ul. Głowackiego 17 w Olsztynie, tel. 89 512 58 80.

(rowop)