Zaproszenie do pracy w Komisji opiniującej oferty

Do 8 lipca osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert, mogą zgłaszać się do udziału w Komisji opiniującej oferty. Zadaniem Komisji będzie ocena wniosków złożonych w odpowiedzi na otwarty konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Konkretnie chodzi o zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną”. Ogłoszenie konkursu dostępne jest na stronie: https://bip.warmia.mazury.pl/1190/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-latach-2019-2020-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-zakresu-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-pn.-publikacje-spelniajace-wysokie-standardy-merytoryczne-i-redakcyjne-realizowane-w-trybie-wieloletnim-ze-wzgledu-na-zlozonosc-tematyczna.html

Komisja konkursowa będzie pracować w oparciu o regulamin stanowiący załącznik  do Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. W pracach Komisji mogą brać udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie złożyły oferty w zakresie wyżej wymienionego zadania konkursowego.

Praca w komisji konkursowej jest działalnością społeczną, za którą nie przysługuje wynagrodzenie. Możliwy jest natomiast zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej (PKS/PKP) na posiedzenie komisji.

Zgłoszenie osób chętnych, aby uczestniczyć w działaniach Komisji, powinno być dokonane przez osobę/-y reprezentujące organizację w terminie do 8 lipca br. mailem, na adres: op@warmia.mazury.pl. W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko kandydata do komisji oraz opisać jego doświadczenie w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

(rowop)