Zaproszenie do udziału w szkoleniach na temat wdrażania projektów unijnych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zachęca do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbędą się w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A.

Na stronie rpo.warmia.mazury.pl stale akutalizowana jest lista bezpłatnych szkoleń dotyczących różnych aspektów realizacji projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących wyżej wymienione projekty do skorzystania z oferty szkoleniowej.

17 maja 2019 r. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFS. Więcej informacji dotyczących szkolenia i formularz zgłoszeniowy znajduje się w linku: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5479/szkolenie-%E2%80%93-przygotowanie-wniosku-o-platnosc-w-systemie-sl2014-z-efs

31 maja 2019 r. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020. Więcej informacji dotyczących szkolenia i formularz zgłoszeniowy znajduje się w linku: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5443/zasada-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosc-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014%E2%80%932020

3 czerwca 2019 r. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach projektów finansowanych z FE. Informacje dotyczące szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są w linku:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5480/szkolenie-%E2%80%93-prawo-zamowien-publicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-w-ramach-projektow-finansowanych-z-fe

4 czerwca 2019 r. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFRR. Informacje dotyczące szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są w linku: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5481/szkolenie-%E2%80%93-przygotowanie-wniosku-o-platnosc-w-systemie-sl2014-z-efrr

Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

tel.: 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

(rowop)