Zaproszenie na spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego

21 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na spotkanie zaproszeni są nie tylko członkowie RDPP, ale również przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane z funduszy unijnych w ramach RPO WiM.

Spotkanie poświęcone będzie dyskusji w dwóch kluczowych obszarach. Pierwszy, to praktyczne aspekty realizacji projektów w ramach RPO, pojawiające się wyzwania na różnych etapach ich realizacji, możliwości ich rozwiązań, a przede wszystkim wnioski jakie można wyciągnąć na przyszłość. Drugi obszar to dyskusja w zakresie wskazania potrzeb podjęcia konkretnych działań w kolejnej perspektywie programowania, tj. po roku 2020.

Wnioski z dyskusji, konkretne propozycje rozwiązań, metod czy działań, chcemy wykorzystać w procesie opracowywania kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. Państwa dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu projektów w ramach RPO są w tym procesie niezbędne. Podczas spotkania przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej przedstawi również informacje dot. aktualnych prac nad założeniami nowego okresu  programowania.

Oprócz członków Rady, na spotkanie zapraszamy również przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w zakresach: kultura i dziedzictwo, obszary wymagające rewitalizacji, środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów, efektywność energetyczna, dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Zapraszamy również tych, którzy planują realizację projektów z funduszy unijnych. Już w tej chwili, równolegle, odbywają się podobne spotkania w zakresie tematu: Włączenie społeczne.

Posiedzenie Rady odbędzie się 21 marca br. w godz. 11.00-14.00 w sali konferencyjnej nr 3 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (Olsztyn, ul. 1. Maja 5).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 19 marca br. na adres: radadpp@warmia.mazury.pl.

(rowop)