Zaświadczenie do „Czystego Powietrza” otrzymasz w MOPS

WFOŚiGW w Olsztynie uruchomił internetową ścieżkę składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl. Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Gmina Morąg wspiera w możliwym organizacyjnie zakresie realizację Programu „Czyste Powietrze”, poprzez wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu zaświadczeń o dochodach dla osób ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania z Programu z wykorzystaniem specjalnie zakupionego przez MOPS modułu nie finansowanego z Programu, który generuje jedyną akceptowaną przez Fundusz formę zaświadczenia.

Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę kopciuchów i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy.

Jak ustaliliśmy w Urzędzie Miejskim w Morągu,pPodpisanie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jest dobrowolne, o czym świadczy niewielka liczba zawartych formalnie porozumień w naszym województwie w oparciu o informację zawartą na stronie http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/ .
Należy zwrócić uwagę, że Instytucją wdrażającą i obsługującą beneficjentów Programu jest WFOŚiGW w Olsztynie. Porozumienie nie ma żadnego wpływu na dostępność mieszkańców do Programu. Każdy zainteresowany może złożyć wniosek do Programu elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego lub w wersji papierowej na adres WFOŚiGW w Olsztynie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu  na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001r- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U.. z 2020r, poz. 1219, 1378 i 1565) wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Programu „ Czyste Powietrze”, do wniosku musi załączyć powyższe zaświadczenie. Wniosek o wydanie zaświadczenia można pobrać w morąskim  MOPS-ie, w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub na stronie  internetowej www.morag.naszops.pl.

– Do ustalenia dochodu rodziny stosuje się przepisy ustawy z dnia 28.11.2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz. 111 z późń. zm.). Dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia pozyskiwane są przez tut. MOPS. Jedynym dokumentem , który należy przedłożyć do wniosku w przypadku osiągnięcia dochodów z  działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa  jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie po sprawdzeniu sytuacji finansowej rodziny- nie dłużej niż w terminie 7 dni – wyjaśnia Katarzyna Żuchowska, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

Od grudnia 2020r., wpłynęło do MOPS-u w Morągu 5 wniosków o wydanie takiego zaświadczenia i tyleż samo ośrodek wydał zaświadczeń.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Jak informuje WFOŚiGW w Olsztynie, program realizowany będzie do 2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

(red.)