Zgłoś inicjatywę do konkursu Narodowego Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs „Odkryj Swój Skarb”, którego celem jest wyłonienie oraz opisanie w publikacji dwudziestu najciekawszych inicjatyw edukacyjno-kulturalnych prezentujących dziedzictwo społeczno-kulturalne Polski małych i średnich ośrodków (do 30 tys. mieszkańców). Ponadto pięciu spośród laureatów otrzyma nagrody pieniężne.

Konkurs jest adresowany do osób fizycznych i prawnych (np. organizacje pozarządowe, instytucje kultury lub instytucje edukacyjne, takiej jak np.: domy kultury, biblioteki, placówki wychowania pozaszkolnego, skanseny, muzea), mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę i realizujących Inicjatywę edukacyjno-kulturalną w miejscowościach posiadających liczbę mieszkańców nie większą niż trzydzieści tysięcy. Zgłaszane Inicjatywy edukacyjno-kulturalne muszą być zrealizowane lub być na zaawansowanym etapie realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 15 września 2019 roku.

Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjno-kulturalne, których celem i wynikiem jest pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa lokalnego (materialnego i niematerialnego) oraz umacnianie tożsamości lokalnej, dotyczące między innymi:

lokalnych zabytków (w tym: sztuki świeckiej i sakralnej, zabytków archeologii, zabytków przemysłowych, etnograficznych i innych),

lokalnego  dziedzictwa  przyrodniczego (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody itp.),

twórczości lokalnych artystów (sztuk plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, muzyków i muzykantów),

lokalnych gwar i dialektów,

mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,

sztuki i obrzędowości ludowej dotyczącej regionu (świeckiej i religijnej),

lokalnych historii rodzinnych, społecznych („małe i duże historie”),

zwyczajów kulinarnych,

numizmatyki i innych rodzajów kolekcjonerstwa przedmiotów związanych z dziedzictwem,

odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Kwalifikujące się Inicjatywy mogą mieć różnorodne formy, na przykład:

zwiedzanie, zajęcia edukacyjne, warsztat, gawęda, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne i spektakle, zajęcia śpiewu, występy, oprowadzanie, zajęcia rękodzielnicze, publiczne odczyty, tworzenie gier i zabaw związanych z lokalną historią, opowieści i wspomnienia, zajęcia kulinarne, obrzędy świeckie i religijne, spotkania i wspólne aktywności dotyczące integracji różnorodnych grup społecznych (np. różnych grup etnicznych czy religijnych), plenery malarskie, spotkania z lokalnymi mieszkańcami, spotkania z zarządcami zabytków materialnych i przyrodniczych instytucji kultury, inicjatywy społeczne związane z lokalnym dziedzictwem kulturalnym, opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych, nagranie
i pokazy filmu, pokaz fotografii, murale, performance, stworzenie ścieżki turystycznej dotyczącej okolicy, wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wiele innych.

W Konkursie nie mogą brać udziału Inicjatywy edukacyjno-kulturalne, które otrzymały nagrody finansowe w jakichkolwiek konkursach oraz zakwalifikowane wcześniej do organizowanej  przez NCK Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, a także finansowane z programów NCK.

Inicjatywę edukacyjno-kulturalną należy zgłosić za pomocą Formularza. Formularz należy wypełnić i przesłać do 4 listopada 2019 r.

Organizator Konkursu  przewiduje przyznanie maksymalnie do pięciu nagród pieniężnych. W tym maksymalnie trzy nagrody w wysokości 3000 zł oraz maksymalnie dwa wyróżnienia po 2000 zł dla Autora/ów Inicjatyw. Ponadto przewiduje umieścić do 20 Inicjatyw Laureatów (łącznie z Laureatami nagród pieniężnych) w „Lokalnych Inspiracjach” – zbiorze ukazującym najciekawsze Inicjatywy edukacyjno-kulturalne lokalnej Polski.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe – do pobrania ze strony NCK.

(rowop)