Warmia i Mazury

Zgłoszenia do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Do 1 grudnia 2021 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rada pełni funkcję konsultacyjną i opiniodawczą samorządu województwa. Zadania są wymienione są w art. 41a ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zaproszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Rada składa się z 20 członków – przedstawiciela wojewody, dwóch przedstawicieli sejmiku województwa, siedmiu przedstawicieli marszałka województwa (w tym członka zarządu województwa oraz pełnomocnika marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi), dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym pięciu przedstawicieli wskazanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, którą wraz z oświadczeniami kandydata i 3 rekomendacjami innych organizacji należy dostarczyć do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.

V kadencja rozpoczyna się w styczniu 2022 roku i zakończy trzy lata później.
DO POBRANIA:
– Ogłoszenie – WORD
– Ogłoszenie – PDF
– RDPP – informacje – WORD
– RDPP – informacje – PDF
RDPP – karta zgłoszeniowa
– RDPP – oświadczenia kandydata
RDPP- rekomendacja

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!