AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Morąg

Zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Morąg w sezonie zimowym 2023/2024 zajmują się: drogi gminne (Zarządca: Burmistrz Morąga), drogi powiatowe (Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ) i drogi wojewódzkie (Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg w Elblągu).

W Urzędzie Miejskim w Morągu zapewniono nas, że od niedzieli na bieżąco odśnieżane są gminne drogi i chodniki na terenie Gminy Morąg we współpracy z wyłonionymi do tego zadania firmami. Podejmowane są też interwencje w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i Powiatowych.

Drogi wojewódzkie

Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg w Elblągu.

Zgodnie z przesłaną przez ZDW w Olsztynie Rejon w Elblągu informacją zasady zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 są takie same jak w ostatnich sezonach zimowych i przedstawiają się następująco: Drogi wojewódzkie na terenie gminy Morąg będą utrzymywane według czterech standardów: II, III, IV i V. Standard II dotyczy dróg wojewódzkich w granicach Morąga o łącznej długości ok. 5 km tj. ulic: Pomorska, Krzywa, C. Skłodowskiej, Dąbrowskiego, 3 Maja, Żeromskiego, Jagiellończyka. W tym standardzie jezdnia powinna być : a/ odśnieżona na całej szerokości b/ posypana na całej długości

Standard III — obejmuje drogę wojewódzką nr 519 na odcinku Małdyty — Morąg / ok. 2 km w granicach gminy Morąg/ oraz drogę wojewódzką nr 527 na odcinku Morąg — Łukta / ok. 9 km w granicach gminy Morąg/. W tym standardzie jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości oraz posypana na: a/ skrzyżowaniach z drogami b/ skrzyżowaniach z koleją c/ odcinkach o pochyleniu powyżej 4 %. d/ przystankach autobusowych e/ innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

Standard IV dotyczy drogi wojewódzkiej nr 528 na odcinku Miłakowo — Morąg /ok. 7 km w granicach gminy Morąg/ W tym standardzie jezdnia powinna być : a/ odśnieżona na całej szerokości b/ posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu 4. Standard V dotyczy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk — Morąg /ok. 12 km w granicach gminy Morąg/. W tym standardzie dopuszcza się w miejscach zasp odśnieżanie jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek. Natomiast jezdnia jest posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Od wszystkich wyżej wymienionych standardów dopuszczalne są odstępstwa, w zależności od standardu od 2 nawet do 24 godzin.

Informacje o sytuacji na drogach wojewódzkich będzie można uzyskać u Kierownika Obwodu Drogowego w Morągu, ul. Pomorska 21, tel. 757 39 00, kom. 606 325 825 oraz w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu pod telefonem dyżurnym 600 437 908.

  1. Drogi powiatowe.

Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Zgodnie z otrzymaną pisemną informacją z ZDP w Ostródzie na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych, drogi powiatowe w sezonie zimowym 2022/2023 będą utrzymywane według takich samych zasad i standardów jak w ubiegłym sezonie tj. według standardu V i kolejności 1,2,3 i 4 oraz standardu VII.

Standard V oznacza, że przy minimalnym poziomie utrzymania jezdnia jest odśnieżona, po zjawiskach powodujących śliskość posypana w miejscach wyznaczonych decydujących o możliwościach ruchu takich jak: skrzyżowania z drogami, skrzyżowania z koleją, odcinki o pochyleniu pow. 4 %, przystanki autobusowe. W miejscach zasp dopuszcza się odśnieżanie co najmniej jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek. Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu od 8 do 24 godzin. Standard VII oznacza, że przy minimalnym poziomie utrzymania jezdnia jest nie odśnieżana i nie posypywana istnieje jedynie możliwość interwencyjnego odśnieżania na polecenie zarządcy drogi.

  1. Kolejności utrzymania ulic powiatowych w granicach Morąga.

a/ standard V, kolejność 1 dotyczy ulic: Dworcowa, Jagiełły, Kolejowa, Kujawska, Leśna, 11 Listopada, Przemysłowa, Sienkiewicza, o łącznej długości 4,5 km .

b/ standard V, kolejność 2 dotyczy ulic: Al. Wojska Polskiego, Kwiatowa, Mickiewicza, Piłsudskiego, Pułaskiego, Warmińska, Wenecka, Wróblewskiego. Łączna długość tych dróg: 7,1 km.

c/ standard V, kolejność 3 dotyczy ulic: Herdera, Kajki, Kaszubska, Kościelna, Kościuszki, Ogrodowa, Szkolna, Szpitalna, Aleja Parkowa, Bema, Chodkiewicza, Mazowiecka, Krasińskiego, Osińskiego, Rataja, Reymonta, Samulewskiego, Sierakowskiego, Śląska, Zamkowa, Zawiszy. Łączna długość tych dróg: 5,3 km .

  1. Kolejności utrzymania dróg powiatowych poza granicami Morąga.

a/ standard V, kolejność 1 dotyczy dróg: – Morąg — Zabi Róg – Żabi Róg — Florczaki – Zawroty — Ruś – Szeląg

Łączna długość tych dróg: 10,5 km.

b/ standard V, kolejność 2 dotyczy dróg: – Boguchwały – Zawroty – /od drogi Żabi Róg — Boguchwały/ ośr. Kretowiny – Wilnowo – Mostkowo – Morąg — Kudypy – Bramka — Tarda

Łączna długość tych dróg: 31,7 km.

c/ standard V, kolejność 3 dotyczy dróg: – Morąg – Bogaczewo – Wenecja — Słonecznik – /droga Morąg — Bogaczewo/ – Maliniak – Morąg — Raj — Lubin – Godkowo — Strużyna — Niebrzydowo Wlk. – Sambród — Morąg – dr.pow.1211N — Królewo — dr. w oj. 527 – Markowo- Zbożne – Dobrocin — Wenecja

Łączna długość tych dróg 46,8 km.

d/ standard V, kolejność 4 dotyczy dróg: – Kudypy — Wola Kudypska – Wilamowo – Wenecja – Słonecznik — Prośno – Strużyna — Jurki – Lubin — Bożęcin – Kamionka — dr.pow. 1211N – Złotna — Borzymowo – droga powiat.1211 N – Dobrocinek – Niebrzydowo — Żabi Róg /droga 1180N/ – Żabi Róg — Gubity – Jurki — Gulbity – Dobrocinek — Kamionka – Strużyna — Warkałki

Łączna długość tych dróg 50,1 km

e/ drogi nie objęte zimowym utrzymaniem tzw. standard VII — dotyczy odcinków dróg: – Jurki — Maliniak – Borzymowo — Jurki /za wyjątkiem części odc. po którym dowozi się dzieci/

Łączna długość tych dróg 2,8 km

Informacje o sytuacji na drogach powiatowych będzie można uzyskać u osoby pełniącej dyżur zimowy w Morągu tel. 757 23 51 lub u Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu , tel. kom. 660 422 564.

III. Drogi gminne

Zarządca: Burmistrz Morąga

  1. Drogi gminne na terenie miasta — oczyszczane są przez cały rok, w tym utrzymywane w okresie zimowym, przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu. Wszystkie ulice gminne w mieście są objęte zimowym utrzymaniem tzn. są odśnieżane i posypywane mieszanką piasku i soli. Łączna długość tych ulic (drogi publiczne i wewnętrzne) to ok. 16 km.
  2. Drogi gminne poza granicami miasta Obecnie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przygotowywane są do rozesłania zapytania ofertowe na odśnieżania dróg gminnych poza granicami miasta. Zasady utrzymania zimowego określone w tym postępowaniu są następujące: Odśnieżanie zostało podzielone na dwa odrębne zadania: Zadanie I dotyczy odśnieżania dróg gminnych na północnej części gminy Morąg i obejmuje sołectwa: Niebrzydowo Wielkie, Strużyna, Markowo, Złotna, Kalnik, Chojnik, Królewo, Łączno, Jurki, Rolnowo, Nowy Dwór, Antoniewo, Gulbity, Maliniak. Zadanie II dotyczy odśnieżania dróg gminnych na południowej części gminy Morąg i obejmuje sołectwa: Jędrychówko, Kruszewnia, Bogaczewo, Raj, Bramka, Kretowiny, Wilnowo, Tątławki, Żabi Róg, Gubity, Zawroty, Ruś, Bożęcin, Słonecznik, Wenecja. Odśnieżanie dla każdego zadania wykonywane ma być dwoma lub razie potrzeby trzema pługami dziobowymi spełniającymi określone wymagania tj.: pługi dziobowe, zamocowane na ciągnikach o mocy nie mniejszej niż 100 KM, posiadającymi napęd na dwie osie, umożliwiające niezależną, jednoczesną pracę przy odśnieżaniu. Odśnieżanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić przejezdność dróg gminnych, które stanowią dojazd do zamieszkałych siedlisk i zabudowań a w pierwszej kolejności dróg, po których prowadzony jest dowóz dzieci do szkół. Drogi gminne po których prowadzony jest dowóz dzieci do szkół to:

dla zadania I: – od drogi Jurki — Łączno w kier. kolonii Łączno ok. 2 km – Jurki — kolonia ok. 1,5 km – Gulbity — kolonia ok. 1,0 km – Łączno — Borzymowo ok. 4 km – Kamionka — Rolnowo ok. 1,5 km – Jurki — Niebrzydowo Wielkie ok. 1,2 km Dla zadania II – Bramka — kolonia ok. 1,5 km – Bramka od dr. woj. 527 — szkoła ok. 0,5 km – Słonecznik od dr. pow. 1186 N — szkoła 0,3 km Po odśnieżeniu dróg, po których dowozi się dzieci do szkół, odśnieżane będą inne drogi gminne zgłaszane przez sołtysów poszczególnych sołectw w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Morągu, bądź zgłaszane przez inspektora ds. dróg Urzędu Miejskiego w Morągu.

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg gminnych są: 1.  Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego tel. 757 22 31 w. 30 2. Bogdan Knyś — Inspektor ds. dróg, tel. 757 22 31 w. 17.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!