Warmia i Mazury

Złóż wniosek o przyznanie środków finansowych na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń klęskowych

Najważniejsze informacje o przyznawaniu środków finansowych: Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych mogą zostać uruchomione jedynie w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej, którego hipotezę określa art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej tj. w przypadku zdarzeń które wystąpiły na dużym obszarze i jednocześnie dotknęły dużą liczbę osób, a straty wyrządzone w mieniu (gospodarstwach domowych) są znaczne.

Ponadto podkreśla się, że pomoc ta przyznawana jest  na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a zatem w każdym przypadku powinny być uwzględnione przesłanki udzielania pomocy, określone tą ustawą.

Przez klęskę żywiołową – rozumie się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku
na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

Każdorazowo, decyzję o udzieleniu pomocy powinno się uzależnić od skali zjawiska i szkód jakie ono wywołało w budynkach, czy lokalach mieszkalnych. Należy racjonalnie podchodzić do zgłaszanych strat i nie utożsamiać niewielkich zniszczeń w budynkach mieszkalnych z wystąpieniem zdarzenia o charakterze klęskowym. Zasiłki celowe nie stanowią odszkodowania za utracone mienie. W konsekwencji, nie jest zasadne uwzględnianie wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej w kwotach identycznych z oszacowanymi stratami, zwłaszcza wykazanymi w nieruchomościach.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zdarzenia, które wystąpiły w niektórych regionach naszego województwa mają charakter lokalny (tj. pojedyncze budynki mieszkalne na terenie poszczególnych gmin) i środki finansowe na pomoc bezpośrednią dla poszkodowanych rodzin powinny być zabezpieczone w budżecie danego samorządu. Natomiast pomoc z budżetu państwa może być udzielona w przypadku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej, którego rozmiar na danym terenie oraz ilość poszkodowanych rodzin jest
na tyle duża, że jednostka samorządu terytorialnego nie jest w stanie udzielić pomocy finansowej w ramach własnego budżetu. Przy uruchamianiu rezerwy celowej budżetu państwa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji bierze pod uwagę wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty przy obliczaniu subwencji wyrównawczej na dany rok budżetowy.

Samorząd powinien mieć powołaną na stałe komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęski żywiołowej (zarówno w mieniu komunalnym, jak i prywatnym mieniu mieszkalnym). Celem istnienia stałej komisji jest jej szybkie uruchomienie w momencie sytuacji kryzysowej, a nie tworzenia doraźnie po wystąpieniu zdarzenia. Osoby będące w komisji powinny wiedzieć, że w przypadku wystąpienia strat ich zadaniem będzie szacowanie zniszczeń, tak by nie dochodziło do sytuacji, iż proces ten będzie się przedłużał ze względu na nieznajomość przedmiotowego zadania. W komisji powinien się znaleźć specjalista z uprawnieniami budowlanymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje dotacje dla poszkodowanych osób w oparciu
o Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta, ustalające wysokość należnych środków
za wykonanie poszczególnych prac remontowych, zakup niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do odtworzenia stanu budynku mieszkalnego z przed sytuacji klęskowej oraz za zakup zniszczonego sprzętu RTV/AGD, mebli, wyposażenia gospodarstwa domowego, itp.;

Udzielanie pomocy rodzinom i osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń klęskowych w formie zasiłku celowego powinno odbywać się na podstawie ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

Decyzje wydaje kierownik ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta gminy/burmistrza/prezydenta miasta;

Pomoc przyznawana jest niezależnie od kryterium dochodowego, o którym mowa w art.
8 ust. 1 ustawy;

Pomoc z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych – udzielna jest
na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 oraz  40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Pomoc na remont/odbudowę budynków/lokali mieszkalnych – udzielana jest na podstawie
art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych. Zapis ten nie zwalnia jednak organu gminy od stosowania zasady miarkowania pomocy.

Materiały

Zał1-WNIOSEK​_-​_klęski​_zywiołowe​_-​_potrzeby​_bytowe
Zał1-WNIOSEK​_-​_klęski​_zywiołowe​_-​_potrzeby​_bytowe.doc 0.06MB
Zał​_2​_-​_WNIOSEK​_-​_klęski​_zywiołowe​_-​_budynki​_mieszkalne
Zał​_2​_-​_WNIOSEK​_-​_klęski​_zywiołowe​_-​_budynki​_mieszkalne.doc 0.07MB
Zał​_3-WNIOSEK-klęski​_zywiołowe​_szacowanie​_strat-​_budynki​_mieszkalne
Zał​_3-WNIOSEK-klęski​_zywiołowe​_szacowanie​_strat-​_budynki​_mieszkalne.xls 0.05MB
Zał​_4​_-​_WNIOSEK​_-​_klęski​_zywiołowe​_-​_budynki​_gospodarcze
Zał​_4​_-​_WNIOSEK​_-​_klęski​_zywiołowe​_-​_budynki​_gospodarcze.doc 0.07MB
Zał​_5-WNIOSEK-klęski​_zywiołowe​_szacowanie​_strat-​_budynki​_gospodarcze
Zał​_5-WNIOSEK-klęski​_zywiołowe​_szacowanie​_strat-​_budynki​_gospodarcze.xls 0.05MB
Zał​_6​_-WNIOSEK-​_zestawienie​_liczby​_wniosków
Zał​_6​_-WNIOSEK-​_zestawienie​_liczby​_wniosków.doc 0.05MB
Prezentacja​_KZ​_-​_najwzasady
Prezentacja​_KZ​_-​_najwzasady.ppt 2.92MB
Zasady​_przyznawania​_zasiłków-​_ak
Zasady​_przyznawania​_zasiłków-​_ak.doc 0.30MB
WYTYCZNE​_DLA​_GMIN​_ak
WYTYCZNE​_DLA​_GMIN​_ak.docx 0.02MB
MSWiA​_Zasady-klęski​_żywiołowe​_-​_czerwiec​_2016​_roku-​_potrzeby​_bytowe
MSWiA​_Zasady-klęski​_żywiołowe​_-​_czerwiec​_2016​_roku-​_potrzeby​_bytowe.PDF 0.08MB
MSWiA​_Zasady​_-​_klęski​_żywiołowe​_​_lipiec​_2016​_roku​_​_remontodbudowa​_do​_20​_tys​_zł
MSWiA​_Zasady​_-​_klęski​_żywiołowe​_​_lipiec​_2016​_roku​_​_remontodbudowa​_do​_20​_tys​_zł.pdf 0.19MB
MSWiA​_Zasady​_-​_klęski​_żywiołowe​_​_lipiec​_2016​_roku​_​_remontodbudowa​_powyżej​_20​_tys​_zł
MSWiA​_Zasady​_-​_klęski​_żywiołowe​_​_lipiec​_2016​_roku​_​_remontodbudowa​_powyżej​_20​_tys​_zł.pdf 0.11MB
Zestawienie​_zmian​_klęski​_żywiołowe​_KOMPILACJA
Zestawienie​_zmian​_klęski​_żywiołowe​_KOMPILACJA-​_ak.pdf 0.42MB
Wsparcie​_z​_PFRON​_-​_Ulotka​_informacyjna​_29​_05​_2019
Wsparcie​_z​_PFRON​_-​_Ulotka​_informacyjna​_29​_05​_2019.docx 0.55MB

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!