Warmia i Mazury

Zmiana przepisów w zakresie jakości jaj od 28 listopada 2023 roku

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

Kompetencje powyższego aktu prawnego przejmują nowe rozporządzenia:

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2465 z dnia 17 sierpnia 2023 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj oraz uchylające rozporządzenie Komisji nr 589/2008 (Dz. U. L z 8.11.2023);

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2466 z 17 sierpnia 2023 roku ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj (Dz. U. L z 8.11.2023);

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2464 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj (Dz. U. L z 8.11.2023).

Od 28 listopada 2023 roku obowiązuje:

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2465;

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2466;

natomiast Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2464 obowiązuje od 8 listopada 2024 roku.

Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2023/2465 dotyczą m.in., w przypadku:

  1. Zakładów pakowania jaj

usunięcia informacji o ustalaniu daty minimalnej trwałości jaj,

usunięcia definicji „zalecanej daty sprzedaży jaj”,

usunięcia (z Załącznika II pkt 1 ppkt a) informacji o okresie tymczasowego ograniczenia w dostępie kur do wybiegów na świeżym powietrzu wynikającego z przepisów Unii w przypadku pozyskiwania jaj z chowu na wolnym wybiegu.

  1. Konsumenta finalnego

wprowadzenia nowego zapisu masy jaj dla klasy wagowej L i M – L-duże: masa ≥ 63 g i < 73 g oraz M – średnie: masa ≥ 53 g i < 63 g,

stosowania określenia metody chowu „klatki ulepszone” dla jaj z chowu klatkowego (załącznik I),

zastosowania określenia dla metody chowu kur „niezgodna z normami UE” dla jaj importowanych z kraju trzeciego.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2466 reguluje kwestie związane m.in. z funkcjonowaniem zakładów pakowania i prowadzeniem rejestrów przez producentów,
podmioty skupujące i zakłady pakowania.
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2464 reguluje sprawę znakowania jaj kodem producenta w miejscu produkcji lub w zakładach pakowania.

(IJHARS)

 

error: Nie kopiuj!!!