AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Zmiana zasad udzielania dotacji branżowych

Od 26.04.2021 r. zmiany w zasadach udzielania dotacji w ramach Tarczy antykryzysowej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro- i małych przedsiębiorców określonych branż.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713).
Nabór wniosków o udzielenie dotacji do wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów  prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro- i małych przedsiębiorców określonych branż przedłużony do 31.08.2021 r.(na podstawie rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ( Dz.U. poz.371 z późn. zm.) oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).
WARUNKI UDZIELENIA DOTACJI:
O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:
✓ którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z,

których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Dotacja może być udzielona:
1) jednokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ww. pkt 3;
2) dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
3) trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z;
4) czterokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 91.02.Z;
5) pięciokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ww. pkt 2.
Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniższa tabela:

Kody PKD (działalność przeważająca) Maksymalna liczba dotacji*
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z 1
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 2
47.71.Z, 47.72.Z 3
91.02.Z 4
49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 5

 * Do ilości przysługujących dotacji wlicza się dotacje uzyskane zarówno na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021r. jak i rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021r. w brzmieniu dotychczasowym (sprzed zmian obowiązujących od 26.04.2021r.).
UWAGA: Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia”.
Do wniosków złożonych przed dniem 26.04.2021r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Jeśli przedsiębiorca złożył wniosek w kwietniu br. przed wejściem zmian do tego rozporządzenia w życie, nie może złożyć w kwietniu br. drugiego wniosku po wejściu zmian do tego rozporządzenia w życie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty
Składanie wniosków o udzielenie pomocy:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DBKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!