AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zmiana zasad weryfikacji danych „KOMPUTERY DLA RODZIN POPEGEEROWSKICH”

WAŻNE!!! – KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW… KOMPUTERY DLA RODZIN POPEGEEROWSKICH. TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DO 3 GRUDNIA.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało w dniu 17 listopada 2021 roku komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

1) Osoby, które złożyły oświadczenia związane z udziałem w projekcie winny dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Morągu kopie dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.
Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. Mogą to być świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie z ZUS bądź inny dokument, z którego wynika fakt zatrudnienia, np. ksero legitymacji ubezpieczeniowej, listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego, itp.

2) potwierdzić należy także pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy dzieckiem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej – dowodami mogą być: odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa i inne. Stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego w przypadku ich posiadania (prosimy nie składać wniosków do USC o sporządzenie odpisów aktów) lub podanie danych takich jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia i ewentualnie nazwisko rodowe dziecka wskazanego we wniosku oraz wszystkich krewnych w linii prostej kończąc na przodku, który pracował w PPGR celem sprawdzenia pokrewieństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego, zgodnie z załączoną informacją w formacie .docx lub .pdf).

3) w przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych zlokalizowanych poza Gminą Morąg zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym – poza Gminą Morąg. W przypadku braku takiego zaświadczenia prosimy o podanie adresu i danych kontaktowych szkoły (o ile nie zostały podane w składanym oświadczeniu).

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 roku w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu (na parterze) i będą one podstawą do pozytywnej weryfikacji Państwa oświadczeń. Przy dostarczaniu dokumentów proszę pamiętać o dopisaniu informacji jakiego wnioskodawcy dotyczą.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Morąg do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 89 757 22 31 wew. 18 lub www.bip.morag.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Dane PPGR (PDF, 26.1 KiB)

Dane PPGR (DOC, 53 KiB)

(Urząd Miejski w Morągu)

error: Nie kopiuj!!!