AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Bramka i Żabi Róg

Rada Miejska w Morągu uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach geodezyjnych Bramka i Żabi Róg w gminie Morąg.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach geodezyjnych Bramka i Żabi Róg obejmujący obszar w granicach określonych w uchwale Nr XLI11/675/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach geodezyjnych Bramka i Żabi Róg w gminie Morąg, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/459/05 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27.04.2005 r., teren planu ograniczony jest: – od wschodu — drogą gminną ze zjazdem na drogę powiatową z Żabiego Rogu do wsi Florczaki; – od północy, południa i zachodu graniczy z terenem górniczym Żabi Róg; i ma na celu ustalenie zasad zagospodarowania i metod kształtowania ładu przestrzennego obszaru poeksploatacyjnego w rozwoju gminy przewidzianego pod teren rozwoju wielofunkcyjnego.

Burmistrz Morąga zgodnie z art. 14 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku ze złożonymi wnioskami inwestorów przystąpił w 2018 roku do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bramka i Żabi Róg. Cały teren położony jest na obszarze górniczym, który fragmentami jest eksploatowany od kilkudziesięciu lat. Zainwestowany był w zakłady przetwórstwa kruszywa, oraz w zabudowę mieszkalną wielorodzinną, która powstała przy terenie zakładów produkcyjnych. W obecnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg obszar miasta i tereny wiejskie, teren ten przeznaczony był pod rozwój zabudowy wielofunkcyjnej, towarzyszącej wydobyciu i przetwórstwa kruszywa. Uzasadnieniem dla zmiany planu dla istniejącej i projektowanej zabudowy była możliwość zabudowy terenów wyeksploatowanych i zrekultywowanych w kierunku rolno — leśnym. Z uwagi na wrażliwość wód podziemnych na terenie zbiornika wód bez izolacji od powierzchni terenu, zainwestowanie powinno następować sukcesywnie z odpowiednim zabezpieczeniem środowiska naturalnego. Projektowana niewielka ilość istniejącej i projektowanej zabudowy nie może negatywnie wpłynąć na lokalne środowisko przyrodnicze. Ewolucyjne przekształcanie terenu o zachwianej równowadze w środowisku przyrodniczym przez eksploatację terenów górniczych pozwoli na pełniejsze dojście do równowagi w środowisku przyrodniczym i pełna współpracę z naturalnymi ekosystemami terenów przyległych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pozwoli na zachowanie ładu przestrzennego zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741). W związku z wykształconą strukturą funkcjonalno-przestrzenną istniejącą zabudową oraz ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęto założenie, że uchwalenie zmiany planu w niewielkim stopniu wpłynie na dochody i wydatki Gminy Morąg. Z analiz zawartych w „Prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach geodezyjnych Bramka i żabi Róg w gminie Morąg” wynika, że prognozowany wzrost dochodów gminy z podatku od nieruchomości po wybudowaniu budynków osiągnąć może wielkości od 12 800zł do 31 900z1, natomiast z opłaty adiacenckiej 8 191zł. Są to wielkości, które nie wpłyną znacząco na budżet Gminy. Niemniej istotnym zdaniem zmiany planu jest prawidłowe zagospodarowanie terenu w związku z położeniem na obszarze Drwęcko — Taborskim zbiorniku wód podziemnych nie posiadającym pełnej izolacji od powierzchni terenu. Zadaniem planu między innymi jest takie rozwiązanie zagospodarowania terenów, żeby nie dopuścić do skażenia wód użytkowych oraz poprawa warunków życia zamieszkałej tu ludności, oraz wykorzystanie istniejących potencjałów rozwoju.

uchwała Rady Miejskiej

(red./UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!