Warmia i Mazury

Zmiany w konkursie dla partnerów KSOW

W związku wejściem w życie z dniem 29 stycznia 2022 roku ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 88), która w art. 4 pkt 10-14 wprowadziła zmiany dotyczące konkursu dla partnerów KSOW, w celu dostosowania do tych zmian, a także uszczegółowienia niektórych zapisów, część dokumentów konkursowych została zmieniona.

Kompletna dokumentacja konkursowa została opublikowana na stronie MRiRW pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich

Najważniejsze zmiany:
1) możliwość złożenia wniosku o wybór operacji przez dwóch lub więcej partnerów KSOW, którzy zawarli w formie pisemnej umowę, na podstawie której zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na realizację tej operacji, reprezentowanych przez jednego z tych partnerów KSOW (konsorcjum);
2) brak obowiązku wzywania partnera KSOW do uzupełnienia braków we wniosku o wybór operacji, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki wskazujące na to, że operacja nie zostanie wybrana;
3) możliwość wzywania partnera KSOW do uzupełnienia braków we wniosku o wybór operacji również na piśmie w postaci elektronicznej, które opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią;
4) obowiązek ponownego wezwania partnera KSOW do uzupełnienia braków we wniosku o wybór operacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania, jeżeli mimo pierwszego wezwania partner KSOW nie uzupełnił braków w wyznaczonym terminie, z tym że ponowne wezwanie jest pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
5) możliwość poinformowania partnera KSOW o niespełnieniu przez operację warunków wyboru oraz o wyniku oceny spełnienia kryteriów i liczbie przyznanych punktów również na piśmie w postaci elektronicznej w sposób wskazany w pkt 3;
6) negatywną oceną operacji pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji jest wyłącznie ocena, w wyniku której operacja nie uzyskała wymaganej liczby punktów, na skutek czego nie może być wybrana;
7) w przypadku operacji, która uzyskała wymaganą liczbę punktów, ale nie mieści się w limicie, jednostka właściwa informuje partnera KSOW, oprócz o wyniku wyboru operacji, wskazując liczbę uzyskanych punktów w ramach oceny poszczególnych kryteriów oraz uzasadniając tę, również o:
a) możliwości wyboru operacji, jeżeli zwolnią się środki wystarczające do jej realizacji lub partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za środki, jakie pozostały po ogłoszeniu listy ocenionych operacji,
b) terminie, w jakim należy wyrazić zgodę na zawarcie umowy, jeżeli zwolnią się środki wystarczające do realizacji operacji lub partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za środki, jakie pozostały po ogłoszeniu ww. listy.
Dla konsorcjum złożonego z dwóch lub więcej partnerów KSOW opracowana została odrębna dokumentacja, obejmująca:
1) wzór umowy konsorcjum;
2) formularz wniosku o wybór operacji, załącznik nr 2 do tego wniosku oraz instrukcję wypełnienia tego wniosku;
3) formularz umowy na realizację operacji;
4) formularz wniosku o refundację, załącznik nr 3 do tego wniosku oraz instrukcję wypełnienia tego wniosku.

Ponadto regulamin konkursu wraz z załącznikiem do niego został dostosowany do ww. zmian w ustawie.

Dodatkowo załącznik do regulaminu konkursu oraz instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji zostały uzupełnione o informację o sposobie podzielenia między województwa grupy docelowej operacji realizowanej na poziomie krajowym. Wprowadzono także drobne zmiany w załączniku nr 4 do wniosku o refundację oraz w §7 ust. 5 formularza umowy na realizację operacji.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!