AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zmiany w uchwale dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Rada Miejska w Morągu zmieniła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania poprzez zmianę kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz kosztu jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

Radni ustalili, że będzie to kwota:

  1. a) 39,00 zł w roku 2024,
  2. b) 39,00 zł w roku 2025,
  3. c) 39,00 zł w roku 2026,
  4. d) 39,00 zł w roku 2027,
  5. e) 39,00 zł w roku 2028,

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

– W dniu 27 października 2023 r Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 oraz w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 28 listopada 2023 r. i 7 grudnia 2023 r. Po publikacji Zarządzeniem Burmistrza z dnia 12 grudnia 2023 r został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert obejmujący m.in. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg. Po upływie ustawowego 21 dniowego okresu na składanie ofert, w wyniku rozstrzygniętego w dniu 02 stycznia 2024 r. konkursu ofert została podpisana umowa z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie na świadczenie usług opiekuńczych, w której określono koszt jednej godziny usług opiekuńczych w latach 2024 — 2028 na kwotę 39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych). W wyniku ustalenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych w kwocie innej niż dotychczasowa, rada gminy, zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze obowiązujące od 01 stycznia 2024 r. – tłumaczy zmiany w uchwale Burmistrz Morąga.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!