Warmia i Mazury

Znamy raport z konsultacji społecznych

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały sejmiku województwa określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2021 roku.

Konsultacje skierowane były do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) mających w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Organizacje pozarządowe i podmioty nie wniosły żadnych uwag do konsultowanego projektu uchwały. Członkowie zespołu ds. monitorowania realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022” nie wnieśli uwag do treści projektu uchwały. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w roku 2021 w województwie warmińsko-mazurskim.

Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego pod uprawy konopi włóknistych w roku 2021 na 15 916,7400 hektarów.

DO POBRANIA:
– Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim – wersja PDF
– Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim – wersja WORD

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!