Warmia i Mazury

Zostały wydłużone terminy naborów w czterech konkursach

W związku z epidemią koronawirusa zarząd województwa zdecydował o wydłużeniu terminu naboru wniosków w czterech konkursach na dofinansowanie projektów z RPO WiM 2014-2020, w których termin ten upływał 23 bądź 30 marca.

Decyzja dotyczy konkursów z zakresu:
– Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa,
– Osi 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa,
– Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
–  Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A

– Znając obecną trudną sytuację, przede wszystkim kadrową, postanowiliśmy dać wnioskodawcom więcej czasu na przygotowanie dobrych projektów – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Chodzi przecież o jak najlepsze wykorzystanie unijnych pieniędzy.

Termin we wszystkich tych konkursach został wydłużony do 4 maja.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!