Warmia i Mazury

Zrównoważony transport miejski ze wsparciem unijnym

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu kolejnego konkursu na dofinansowanie projektów, których celem jest wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego.

Na dofinansowanie przeznaczono ponad 13,7 mln zł, a ubiegać się o nie mogą jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz związki (w tym w porozumieniu z innymi podmiotami) oraz związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparciem będzie objęta realizacja przedsięwzięć zakładających budowę i modernizację  infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe), zakup i modernizację niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą, wymianę oświetlenia na energooszczędne a także – jako element uzupełniający projektów – wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem oraz działania informacyjne promujące transport zbiorowy.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 – Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).

Wnioski można składać od 30 listopada do 30 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!