HALO MORĄG

Zwrot opłaty za bilet w przypadku przerwy w ruchu

Jeżeli pociąg (dalekobieżny lub międzynarodowy), którym podróżowałeś, był opóźniony, co do zasady możesz domagać się odszkodowania odpowiadającego części ceny biletu. W pewnych sytuacjach możesz otrzymać  zwrot pełnej ceny biletu.

Takie prawo posiadasz w przypadku znacznych utrudnień w ruchu, gdy zdecydujesz się na rezygnację z podróży lub przerwanie jej w momencie wystąpienia zakłóceń i powrót do miejscowości wyjazdu. Wynika to z ustawy Prawo przewozowe, która dotyczy wszystkich przewoźników niezależnie od środka transportu i zgodnie z którą:

W razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu [1].

Ustawodawca zawarł jednak zastrzeżenie, zgodnie z którym zasad tych nie stosuje się do przejazdów odbywanych na podstawie biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych oraz w komunikacji miejskiej [2]. Oznacza to, że jeśli korzystasz np. z biletu miesięcznego zwrot opłaty za bilet nie przysługuje nawet w razie poważnych utrudnień w ruchu.

Zwrot należności w pełnej wysokości za zakup biletu jednorazowego jest zatem możliwy w przypadku rezygnacji z wyjazdu przed jego rozpoczęciem lub w miejscu wystąpienia utrudnień. Gdy przejazd zostanie zrealizowany do stacji docelowej (nawet ze znacznym opóźnieniem) nie ma podstaw prawnych, które pozwalałby dochodzić zwrotu jego pełnej ceny.

Podstawę do uzyskania zwrotu pełnej ceny biletu przewidują także przepisy unijne, które mają zastosowanie do podróży pociągami dalekobieżnymi. Rezygnacja z podróży jest możliwa, gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy przewozu. Możesz wówczas zrezygnować z przejazdu już na stacji początkowej (wówczas otrzymasz pełny zwrot kosztów) albo w trakcie podróży – w takiej sytuacji zwrot będzie obejmował część ceny biletów proporcjonalną do niezrealizowanej części podróży. Jeżeli rezygnujesz w trakcie przejazdu z uwagi na to, że dalsza podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu (np. wiesz, że nie zdążysz na zaplanowany koncert) przewoźnik powinien zwrócić pełną cenę biletu [3].

Warunkiem zwrotu jest uzyskanie od drużyny konduktorskiej i następnie załączenie do reklamacji potwierdzenia rezygnacji z przejazdu (może mieć ono formę adnotacji na bilecie lub odrębnego dokumentu drukowanego z terminala mobilnego), a w przypadku bezcelowości podróży także przekazanie dokumentu potwierdzającego tę okoliczność, np. biletu na wydarzenie kulturalne, na które nie można już było zdążyć.

  1. art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 8, ze zm.);
  2. art. 18 ust. 3 Prawa przewozowego;
  3. art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14, ze zm.).

(RPPK)

error: Nie kopiuj!!!