„Bezpieczny przejazd” podczas wakacji

Kolejarze w całej Polsce rozpoczęli wakacyjną akcję „Bezpieczny piątek”. Projekt wpisujący się w ogólne działania pod hasłem „Bezpieczny przejazd” ma na celu eliminację negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych oraz korzystania z „dzikich przejść”. Organizatorzy przedsięwzięcia pouczają użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych o prawidłowym zachowaniu podczas ich przekraczania i informują o dodatkowych oznakowaniach, jakim jest choćby #ŻołtaNaklejkaPLK. Kontrole na skrzyżowaniach torów i dróg publicznych przeprowadzają pracownicy Zakładów Linii Kolejowych we współpracy m.in. z policjantami drogówki.

Jak co roku podczas letniej akcji „Bezpieczny piątek” koordynatorzy kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd…”, przy wsparciu Straży Ochrony Kolei i Policji, przypominają o właściwym zachowaniu na terenach kolejowych. Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pojawią się w tym celu na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych w całym kraju. Na kierowców i pieszych czekają ulotki edukacyjne. Jednak przedstawiciele kolei i służb nie tylko pouczają użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych o prawidłowym zachowaniu podczas ich przekraczania. Osoby rażąco naruszające przepisy mogą spodziewać się upomnień lub mandatów.

W miniony piątek (28.06.2019) przedstawiciele PKP S.A., Straży ochrony Kolei oraz Policji pojawili się rano w Barczewie, Bielicach, Lubajnach, Olsztynie i Wężówce. Tam przypominali kierowcom i pieszym o zasadach przekraczania torów i dodatkowych oznakowaniach, jakim jest choćby #ŻołtaNaklejkaPLK. Taka naklejka jest umieszczona na napędzie rogatkowym lub na wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja. W przypadku zdarzenia lub usterki na przejeździe kolejowo – drogowym należy skorzystać z informacji znajdujących się na naklejce i przekazać je operatorowi numeru alarmowego 112. Dzięki temu możliwe będzie szybkie wstrzymanie ruchu na danej linii i wysłać tam potrzebną pomoc. Akcje będą prowadzone przez okres wakacji w piątkowe poranki w wybranych lokalizacjach.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie http://www.bezpieczny-przejazd.pl/o-kampanii/zoltanaklejkaplk/

Dodatkowe działania prewencyjne policjantów podejmowane ze Strażą Ochrony Kolei, związane  z bezpiecznym podróżowaniem, szczególnie w okresach tzw. długich weekendów. Wtedy to patrole łączone, składające się z funkcjonariusza SOK i policjanta, kontrolują przestrzeń na dworcach kolejowych oraz na szlakach w pociągach podczas przejazdów. Ponadto funkcjonariusze drogówki w toku codziennej służby są, w zależności od potrzeb, dyslokowani w rejony przejazdów kolejowych i tam dbają o porządek i bezpieczeństwo, reagując na wszelkie przejawy łamania przepisów drogowych w tych miejscach.

Pamiętajmy!

Droga hamowania pociągu jest około 13 razy większa niż droga hamowania samochodu. Na samochód uderzony przez pędzący pociąg działają podobne siły jak na aluminiową puszkę potrąconą przez samochód. To pokazuje jakie szanse ma użytkownik drogi, który lekceważy przepisy, w zderzeniu z pociągiem.

Nierozważne zachowanie kierujących i pieszych na torowisku kończy się albo nałożeniem mandatu albo skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Jednak konsekwencje tego zachowania mogą nieść z sobą jeszcze inne, tragiczne skutki. Dlatego po raz kolejny przypominamy podstawowe zasady i przepisy związane z poruszaniem się w obrębie przejazdów kolejowych.

Kierujący pojazdem obowiązany jest:

zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

(KPP Ostróda)