Dodatkowe wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej

Zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu o ponad 28 mln zł kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów mających na celu produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Pozwoli to na realizację kolejnych 87 projektów z listy rezerwowej, m.in. Gmina Morąg i morąskie firmy. Tym samym wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w tym konkursie otrzymają unijne wsparcie.

Staramy się jak najlepiej wykorzystać wszystkie dostępne środki unijne – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Cieszę się, że dzięki przesunięciom w programie i korzystnemu kursowi w euro zostaną zrealizowane kolejne projekty, tak ważne dla środowiska regionu.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zadanie 2 – Energia odnawialna: słoneczna).

Pełna lista projektów – Lista projektów.

(wwim)