Konsultacje w zakresie ekologii i ochrony zwierząt

Samorząd województwa zaprasza do konsultacji projektu uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ideą konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tych aktów normatywnych, podmiotów, do których kierowane jest zaproszenie.

Więcej informacji na www.bip.warmia.mazury.pl (w zakładce „Konsultacje społeczne”).

(wwim)