Ruszył konkurs FIO edycja 2020

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs w priorytetach 2-4 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2020. Planuje się dofinansowanie około 300 ofert. Wnioski należy składać do 23 grudnia 2019 do godziny 12:00.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2020 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO) w Priorytetach 2, 3 oraz 4 mogą wziąć udział:

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2018 r.,  poz. 450 z późn. zm.)  oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki  stowarzyszeń,  fundacje,  kółka  rolnicze,  koła  gospodyń  wiejskich,  cechy rzemieślnicze,  izby  rzemieślnicze,  izby  gospodarcze,  samorządy  gospodarcze  i wspólnoty mieszkaniowe;

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku publicznego;

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

spółdzielnie socjalne;

koła gospodyń wiejskich;

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. osporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzechPriorytetów:

2.Priorytet Aktywne społeczeństwo;

3.Priorytet Aktywni obywatele;

4.Priorytet Silne organizacje pozarządowe.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

jedna organizacja może złożyć jedną ofertę (uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty);

termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o 12.00,

projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. (w związku z faktem, iż rozstrzygnięcie konkursu planowane  jest  do  31  marca 2020,  wszelkie koszty  poniesione  w  terminie  realizacji  zadania  publicznego,  w  przypadku  nieprzyznania dofinansowania nie zostaną Oferentowi zwrócone.)

wysokość wnioskowanej dotacji – od 20 000 zł do 120 000 zł,

wniesienie wkładu własnego w ramach oferty nie jest wymagane.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym ogłoszenie oraz regulamin, dostępne są na stronie NIW-CRSO.

(rowop)