Ukazał się poradnik dla opiekunów osób niesamodzielnych

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób wykonujących zawód opiekuna wspierającego osoby niesamodzielne, ale może służyć wszystkim opiekunom – również tym nieformalnym. Zawiera podstawowe informacje o warunkach, zasadach i profesjonalnych metodach postępowania opiekuńczego wobec przewlekle chorych osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności.

Autorkami opracowania są:

Elżbieta Szwałkiewicz (rozdziały 1–5, 11–13)

Agnieszka Smrokowska-Reichman (rozdziały 6–10)

Publikacja powstała w wyniku projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” Nr projektu POWR. 02.08.00-00-0018/17-00

Realizatorzy projektu: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

Załączone pliki:

Poradnik_opiekuna_osoby_niesamodzielnej.pdf

(rowop)