15 milionów zł na nowoczesną edukację

Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie projektów, których efektem będzie podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Na wsparcie przeznaczono ponad 15 milionów złotych. Mogą na nie liczyć projekty, które zapewnią podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, czyli m.in. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, czy umiejętności pracy zespołowej.

Dofinansowanie mogą też otrzymać przedsięwzięcia, dzięki którym będą tworzone warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz zakładające korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji informatycznych.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe).

Wnioski można składać od 16 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. Regulamin konkursu jest dostępny w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w pok. 356 oraz w wersji elektronicznej na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl i na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

(wwim)