AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Morąg

Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Morąg na lata 2023 – 2026″.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami stanowi zadanie własne gminy. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminę obowiązek opracowania „Gminnego programu opieki nad zabytkami” uchwalanego przez Radę Gminy/Miasta na okres 4 lat. Program opracowuje się na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym zgodnie z zakresem kompetencji. Program opieki nad zabytkami ma na celu: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami przyrody i równowagi ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Morąg na lata 2023 – 2026 został opracowany przez Pracownię Archeologiczną „RELIKT” Judyta Nawrot — Bukowiec z siedzibą w Ropczycach i pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu. Program podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Program ochrony zabytków

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!