Warmia i Mazury

220 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w regionie

220 mln zł trafi do przedsiębiorców z Warmii, Mazur i Powiśla! Umowę na utworzenie funduszu rozwoju regionalnego podpisali Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa oraz Marek Karólewski, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Umowa zakłada skierowanie w perspektywie kolejnych lat ok. 220 mln zł na pożyczki i poręczenia adresowane do przedsiębiorców z regionu.

Wsparcie kierowane będzie do MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw, w tym samozatrudnionych i startupów posiadających siedzibę lub oddział/filię na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dzięki temu możliwe będzie zbudowanie silnej, profesjonalnie zarządzanej  bazy kapitałowej regionu, umożliwiającej finansowanie  polityki rozwoju województwa, szczególnie ważnej z punktu widzenia zakładanego  „kurczenia się”  pieniędzy unijnych w kolejnych perspektywach UE oraz zwiększenia skali wsparcia oferowanego w formie instrumentów finansowychtłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Jest to bardzo duży zastrzyk dla naszych przedsiębiorców, bo daje gwarancję stabilności.

Już w najbliższym czasie WMARR S.A. w Olsztynie (spółka, której 100 proc. udziałowcem jest samorząd województwa) ogłosi przetarg na pośredników finansowych, których zadaniem będzie udzielanie pożyczki regionalnej dla MŚP.

Spodziewam się, że do końca 2023 roku wyłonimy operatorów – przyznaje Marek Karólewski, prezes zarządu WMARR S.A. – W tym roku jesteśmy w stanie przekazać 40 mln zł, natomiast w następnych latach kwota będzie się sukcesywnie zwiększała. Długość spłaty pożyczek to okres 6-7 lat. Z pożyczek będzie mógł skorzystać praktycznie każdy przedsiębiorca z naszego regionu. Musi spełniać kwestie regulaminowe, które nie są jednak zbyt wygórowane. Pamiętajmy, że ciągle mówimy tutaj o pożyczkach, ale w nowym programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur nie zabraknie również różnych form dotacji. Dzisiejsze podpisanie umów to wyraźny sygnał, że zarząd województwa dba o rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie.

W ramach pożyczki możliwy będzie m.in. zakup środków trwałych: w tym maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, wyposażenia, innych ruchomości oraz nieruchomości (przy czym przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu),  zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług obcych (n.in. robót budowlanych), zakup środków obrotowych (z ograniczeniem do 30 proc. jednostkowej pożyczki).

Liczymy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do współpracy w ramach udzielania pożyczek zaangażuje doświadczone fundusze pożyczkowe, dzięki czemu dostępność produktów finansowych zapewniona zostanie w całym regionie – dodaje marszałek Brzezin. – A z tej formy wsparcia skorzysta wielu naszych przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać.

Sposób dystrybucji środków finansowych i wydatkowania ich w ramach umowy szczegółowo opisany został w Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej  z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Strategia Inwestycyjna stanowi narzędzie realizacji polityki województwa warmińsko-mazurskiego w sferze przedsiębiorczości, określonej do końca 2030 roku w dokumencie strategicznym regionu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego”. Udostępnienie  pożyczek zmniejszy lukę inwestycyjną przedsiębiorstw  w regionie i tym samym przyczyni się do realizacji celu strategicznego Inteligentna produktywność, wyznaczonego w Strategii regionalnej.

Strategia Inwestycyjna określa kluczowe cele, warunki i zasady wykorzystania zasobów zwróconych z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na długofalowy charakter produktów finansowych przygotowana została na okres dziesięciu lat – od 2023 do 2033 roku. Jej celem jest pobudzenie aktywności gospodarczej, rozwoju konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez możliwość skorzystania z preferencyjnych pożyczek i poręczeń.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!