AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Bezpieczeństwo na terenie gminy w okresie styczeń-wrzesień 2023 r.

Komisariat Policji w Morągu podlega Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Zasięgiem swojego działania obejmuje miasto i gminę Morąg, gminę Małdyty oraz miasto i gminę Miłakowo. Do ochrony bezpieczeństwa mieszkańców wymienionych miejscowości wyznaczono 64 funkcjonariuszy Policji. Komisariat Policji w Morągu realizuje zadania w oparciu o ustawę o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, a także innymi aktami prawnymi związanymi bezpośrednio z działalnością Policji.

Do podstawowych zadań Policji należą: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami nienaruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowania i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MIASTA I GMINY MORĄG.

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

W 2023 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu zaistniało 265 zdarzeń drogowych, a w 2022 roku 259 (wzrost o 6 zdarzeń ) > -wszczęto postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących wypadków drogowych w 2023 r. — 19, a w 2022 r. — 16 (wzrost o 3 zdarzenia) ➢ – kolizji drogowych w 2023 r. — 246, a w 2022 -243 ( wzrost o 3 zdarzenia).

Do najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych nadal należą:

> nie dostosowanie prędkości do warunków drogowych, ➢ nie udzielanie pierwszeństwa przejazdu, > nieprawidłowe wyprzedzanie i cofanie PROBI,EMATYKA WYKROCZEŃ

W roku 2023 policjanci Komisariatu Policji w Morągu ujawnili 688 wykroczeń. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano następujące środki karne: ➢ w 2023 roku nałożono 117 mandatów karnych, a w roku 2022 – 1182 ➢ w 2023 roku udzielono 200 pouczeń, natomiast w 2022 roku udzielono 2807 ➢ w 2023 roku przeprowadzono 449 postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, natomiast w 2022 roku — 484

INNE CZYNNOŚCI WYDZIAŁU PREWENCJI i WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

w 2023 roku zrealizowano 3224 interwencji, natomiast w 2022 roku- 6767 tj. o 1059 interwencje mniej, ➢ w 2023 roku wykonano 2054 służb a w 2022 roku wykonano 3655 służby z czego 3516 służb w patrolu zmotoryzowanym i 139 służb w patrolu pieszym, ➢ w 2023 roku zrealizowano 46 służb na wodzie ➢ w 2023 roku wylegitymowano 3549 osób oraz skontrolowano 1332 pojazdy, w 2022 roku było to 5581 wylegitymowanych osób i 1776 skontrolowanych pojazdów, ➢ w 2023 roku zatrzymano 27 osoby poszukiwane, a w 2022 roku zatrzymano 55 osób poszukiwanych, ➢ w 2023 roku doprowadzono 297 osób do Policji, Zakładów Karnych i innych instytucji, w 2022 r. – 218 ➢ w 2023 roku zatrzymano 32 nietrzeźwych kierujących natomiast w 2022 roku zatrzymano 50 nietrzeźwych kierujących tj. o 18 nietrzeźwych kierujących mniej, ➢ w 2023 roku stwierdzono 498 przestępstwa na terenie działania Komisariatu Policji

W analizowanym okresie odnotowano na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu porównywalny do roku ubiegłego poziom zagrożeń o charakterze kryminalnym. Wskaźnik wykrywalności był zbliżony do roku poprzedniego czyli w dalszym ciągu wysoki i wyniósł 71,2% co tylko potwierdza, że działania podejmowane do chwili obecnej są prawidłowo ukierunkowane i gwarantują systematyczną poprawę bezpieczeństwa na obszarze obsługiwanym przez Komisariat Policji w Morągu. Wśród przestępstw kryminalnych nadal najliczniejszymi są przestępstwa przeciwko mieniu tj. kradzieże z włamaniem oraz kradzieże mienia. Pomimo, że nastąpił znaczny ich spadek tj. 16 stwierdzonych kradzieży z włamaniem (w 2022 roku – 62) i 40 kradzieży mienia (w 2022 roku – 115) to nadal stanowią one duży problem społeczny. W zakresie przestępczości narkotykowej nastąpił znaczny spadek. Stwierdzono 10 przestępstw w tej kategorii co analogicznie do roku ubiegłego stanowi prawie 30% mniej zdarzeń. Wykrywalność tak jak w poprzednim roku wyniosła 100%. Jest to kategoria wymagająca od Policji głównie własnych działań związanych z rozpoznaniem środowisk przestępczych oraz działań kontrolnych pod kątem posiadania środków odurzających.

Sukcesem policjantów z Komisariatu Policji w Morągu jest wykrywalność w przestępstwach przeciwko zdrowiu utrzymująca się cały czas na poziomie 100%. Wśród nich najliczniejszymi są bójki i pobicia w 2023 r. było ich 5 ( w 2022 r. – 5 ) oraz uszczerbek na zdrowiu 13 przypadków (w 2022 roku — 3) Odrębnym elementem w sposób bezpośredni wpływającym na poczucie bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W tym zakresie wpływ policjantów dysponujących określonymi siłami i środkami jest znacznie ograniczony. W tym obszarze wspierają nas funkcjonariusze z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Wykonali oni w okresie od stycznia 2023 roku do września 2023 roku blisko 130 służb na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu.

Jednakże należy podkreślić, że pomimo podnoszenia surowości kar wykroczenia popełniane w ruchu drogowym stanowią największą liczbę. W omawianym okresie prowadzonych było przez Zespół ds. Wykroczeń KP w Morągu 60 postępowań w kierunku kierowania pojazdem mechanicznych bez wymaganych do tego uprawnień, skierowano 12 wniosków o ukaranie do Sądu w związku z prowadzeniem pojazdu znajdując się w stanie po użyciu alkoholu oraz prowadzonych było 71 spraw dotyczących zdarzeń drogowych, które zaistniały zarówno na drodze publicznej jak i poza drogą publiczną.

Nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców miasta i gminy Morąg czuwają także funkcjonariusze z Oddziałów Prewencji w Olsztynie, którzy są kierowani do pełnienia służby na naszym terenie.

Warto podkreślić, iż do działań policjantów Komisariatu Policji w Morągu włączają się również służby pozapolicyjne min. Straż Miejska czy Żandarmeria Wojskowa.

Należy też zaznaczyć, że funkcjonariusze Wydziału Prewencji są każdego dnia angażowani w wiele innych form poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Morąg. Jak w ubiegłym roku prowadzone były na naszym terenie przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KP w Morągu pogadanki w szkołach i przedszkolach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestępczości internetowej. Brali oni również udział w wielu akcjach min. Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne wakacje/ferie, Ostatni/Pierwszy weekend wakacji, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą czy akcja po nazwą Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (piesi oraz rowerzyści). Ponadto uczestniczyli oni w spotkaniach z seniorami gdzie uświadamiali ich jak przestępcy wykorzystują dobroć i łatwowierność osób starszych, którzy następnie padają ofiarą oszustw na tzw. „wnuczka”. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Morągu uczestniczyli również w zabezpieczaniu porządku publicznego podczas szeregu festynów, imprez sportowych oraz religijnych.

UWAGI KOŃCOWE

Reasumując powyższe informacje wskazane efekty w sposób jednoznaczny ukazują skuteczność działań podejmowanych przez tutejszych policjantów mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu. Konsekwentnie realizują stojące przed nimi zadania oraz przyjęte cele. W miarę posiadanych sił w analizowanym okresie przeciwdziałali oni zjawiskom kryminogennym i zwalczali istniejącą przestępczość. W dalszym ciągu strategia działania Komisariatu Policji w Morągu będzie koncentrować się na minimalizacji przestępczości i zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Włączenie się społeczności lokalnych do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pozwoli efektywniej realizować te cele.

(KP Morąg/UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!