Warmia i Mazury

Fundusze dla regionu – harmonogram naboru

Samorząd województwa ogłosił harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027.

Zobacz dokument z terminami naborów wniosków dla poszczególnych celów i priorytetów na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 wszystkie informacje podane w harmonogramie mają charakter planistyczny.

Instytucja Zarządzająca (IZ) przygotowuje pierwszy harmonogram na co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia jego publikacji. IZ aktualizuje harmonogram nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału.

Aktualizacja harmonogramu może polegać na wpisaniu do niego nowego naboru, usunięciu naboru lub zmianie informacji o naborze, w tym ich doprecyzowaniu, może także polegać wyłącznie na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie zawiera m.in.

informacje, jakie typy projektów mogą uzyskać dofinansowanie,

wskazuje, kto może być wnioskodawcą,

określa, jaka jest przewidywana data początkowa i data końcowa na składanie wniosków o dofinansowanie,

zawiera informacje, jaka jest kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w naborze,

określa, w jaki sposób będą wybierane projekty,

wskazuje właściwą instytucję, która przeprowadzi nabór (ION).

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!