Gry komputerowe i wideo w szkołach – rusza pilotaż programu

Szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe mogą zgłaszać się do udziału w pilotażu dotyczącym wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji. Do 30 września zainteresowane placówki mogą przesłać formularze zgłoszeniowe do wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w kuratoriach oświaty. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo, a także zapewnienie szkołom materiałów obejmujących edukacyjne gry komputerowe. Zapraszamy do udziału!

Działania w ramach pilotażu

W pierwszej kolejności szkoły przeprowadzą innowacje pedagogiczne. Następnie zostaną przeprowadzone badania na temat skuteczności i efektywności przeprowadzonych rozwiązań. W końcowym etapie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl, zostaną zamieszczone e-materiały w postaci gier komputerowych i wideo.

Działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej gry komputerowe i wideo:

opracowanie i zatwierdzenie autorskich programów nauczania;

ustanowienie lidera/koordynatora projektu w szkole;

wybór oraz wdrożenie gier komputerowych i wideo;

udział nauczycieli szkół w różnych formach doskonalenia;

zapewnienie wsparcia innowacji przez organ prowadzący szkołę;

udostępnienie przykładów dobrych praktyk;

wzięcie udziału w badaniach.

Zgłoszenia do pilotażu

Szkoły podstawowe oraz ponadpostawowe zainteresowane udziałem w pilotażu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do wojewódzkich koordynatorów.

Aby zgłosić się do programu należy:

wypełnić formularz,

wybrać koordynatora z województwa, w którym znajduje się dana szkoła,

przesłać formularz mailem,

czekać na kontakt od wojewódzkiego koordynatora.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września br.

Zadania wojewódzkich koordynatorów w pilotażu:

ustalenie listy szkół, w których realizuje się nauczanie z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo;

pozyskanie danych dotyczących nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo na podstawie autorskich programów nauczania oraz nauczycieli chętnych do prowadzenia takich zajęć;

nawiązanie współpracy z organami prowadzącymi szkoły, z uczelniami w zakresie metodyki wdrożenia gier komputerowych i wideo do szkół;

nawiązanie współpracy z wiodącymi w województwie ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie upowszechnienia metod pracy w oparciu o gry komputerowe i wideo;

wsparcie szkół w opracowaniu innowacji pedagogicznych z zakresu nauczania z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo;

nawiązanie współpracy z działającymi na terenie województwa środowiskami informatycznymi, przedsiębiorstwami w celu wsparcia wdrożenia nauki z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo w szkołach;

wspieranie organizacji konkursu na najlepsze praktyki wykorzystania nauczania z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo.

Podstawa programowa

Wykorzystywanie gier komputerowych i wideo w szkołach wynika m.in. z podstawy programowej, która obliguje nauczycieli do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym korzystania z różnego rodzaju narzędzi informatycznych.

Zadania MEN w pilotażu:

opracowanie rekomendacji oraz przykładów dobrych praktyk, w zakresie metodyki nauczania oraz bezpieczeństwa dotyczących wykorzystania gier komputerowych i wideo w procesie kształcenia;

koordynacja działań wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w zakresie pilotażu;

współpraca z innymi instytucjami publicznymi w tym m.in.: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Cyfryzacji Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

współpraca z Radą ds. Informatyzacji Edukacji Ministra Edukacji Narodowej,

współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami wspierającymi naukę z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo (m.in. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Interaktywnego, Fundacja edTech Poland, Interactive Software Federation of Europe, European Schoolnet);

współpraca z FRSE, IBE, NASK w celu zapewnienia ewaluacji zewnętrznej,

zapewnienie szkołom z pilotażu dostępu do zintegrowanej platformy edukacyjnej z e-materiałami w postaci edukacyjnych gier komputerowych;

współpraca z mediami w zakresie upowszechnienia informacji o pilotażu.

Materiały

Koordynatorzy​_ds​_innowacji​_w​_edukacji
Koordynatorzy​_ds​_innowacji​_w​_edukacji.docx 0.01MB
Karta​_zgłoszenia​_–​_szkoła
Karta​_zgłoszenia​_–​_szkoła.xlsx 0.01MB

(wwim)